Komplett +2 - Lektion 2c - Was hast du am Sonntag gemacht? - Wortschatz/słownictwo

5.0 (1 review)
miesiąc
Click the card to flip 👆
1 / 98
Terms in this set (98)
od godzinyseit einer Stundemiesiąc temuvor einem Monatrok temuvor einem Jahrtydzień temuvor einer Wochegodzinę temuvor einer Stundedwie minuty temuvor zwei Minutenod dwóch sekundseit zwei Sekundenw zeszłym miesiąculetzten Monatw zeszły poniedziałekletzten Montagw zeszłym tygodniuletzte Wochew zeszłym rokuletztes Jahrw zeszły weekendletztes Wochenendezeszłej zimyletzten Winterzeszłej nocyletzte Nachtpóźno wstawaćspät aufstehenbrać prysznicduschengodzinę oglądać telewizjęeine Stunde fernsehenjeść z rodziną obiadmit der Familie zu Mittag essenpo południuam Nachmittagwieczoremam Abendu, przy, kołobeiwracać do domunach Hause zurückkommenbyć bardzo zmęczonymsehr müde seiniść natychmiast do łóżkasofort ins Bett gehenwcześnie wstawaćfrüh aufstehenjeść kolacjęzu Abend essendzwonić do kogośjemanden anrufensprzątać pokójdas Zimmer aufräumenodwiedzać kogośjemanden besuchentelefonować z kimśmit jemandem telefonierenwziąć (pojechać) autobusden Bus nehmenwziąć taxiden Taxi nehmengrać na komputerzeam Computer spielenpić herbatęTee trinkenjeść chleb z marmoladąBrot mit Marmelade essenczytać książkęein Buch lesenodwiedzać przyjaciółFreunde besuchenzamawiać pizzęeine Pizza bestellenpracowaćarbeiten, hat ... gearbeitetodwiedzaćbesuchen, hat ... besuchtjeść śniadaniefrühstücken, hat ... gefrühstücktuczyć sięlernen, hat ... gelerntrobićmachen, hat ... gemachtgraćspielen, hat ... gespielttelefonowaćtelefonieren, hat ... telefoniertwstawaćaufstehen, ist ... aufgestandenjeśćessen, hat ... gegessenjechaćfahren, ist ... gefahrenoglądać telewizjęfernsehen, hat ... ferngeseheniśćgehen, ist ... gegangenczytaćlesen, hat ... gelesenbrać, wziąćnehmen, hat ... genommenspaćschlafen, hat ... geschlafenwidziećsehen, hat ... gesehenmówićsprechen, hat ... gesprochenpićtrinken, hat ... getrunkenwracaćzurückkommen, ist ... zurückgekommenmanagerkadie Managerin, -nenbyć w drodzeunterwegs seinale nieaber nichtbyć na urlopieim Urlaub seinjechać na konferencjęzu einer Konferenz fahrenbyć w łóżkuim Bett seinmieć gorączkęFieber habenwychowdzićrausgehenjakoalsjechać do centrumins Zentrum fahrenczekać na kogośwarten auf jemandenzostać w łóżkuim Bett bleibenbyć bardzo zabawnymsehr witzig seinjechać do szkołyin die Schule fahrenpo kolacjinach dem Abendesseniść na stadionins Stadion gehenkupić biletydie Karten kaufenprzez cały dzieńden ganzen Tagmieć ból głowyKopfschmerzen habenwziąć (pojechać) metrodie U-Bahn nehmenbyć pełnymvoll seinbyć ekscytującymaufregend seinrozpoczynać się punktualniepünktlich anfangendrużynadie Mannschaftstrzelać bramkęein Tor schießenszaleć z radościjubeln, hat ... gejubeltwynikdas Ergebnis, -seaż do końcabis zum Endena szczęściezum Glückprzed końcem meczuvor (dem) Spielendebyć szczęśliwymglücklich sein