48 terms

Super Max 5-unité 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

se lever
opstaan, rechtstaan
une affiche
een poster
avoir ... ans
... jaar zijn
lire
lezen
dix ans ou plus
tien jaar of ouder
parler
spreken
participer
deelnemen
un concours
een wedstrijd
un super héros
een superheld
un bulletin d'inscription
een inschrijvingsformulier
dire
zeggen
un nom
een naam
aussi
ook
une fille
een meisje
faire
maken, doen
remplir
invullen
un prénom
een voornaam
un sexe
een geslacht
féminin
vrouwelijk
un garçon
een jongen
masculin
mannelijk
un âge
een leeftijd
Tu as quel âge?
Hoe oud ben je?
une classe
een klas
une adresse
een adres
Je ne sais pas.
Ik weet het niet.
attendre
wachten
demander
vragen
une table
een tafel
une chaise
een stoel
un lit
een bed
fermer
sluiten
une fenêtre
een raam
aller
gaan
les toilettes
het toilet
s'il vous plaît
alstublieft
ouvrir
openen
une page
een pagina
une leçon
een les
facile
gemakkelijk
une école
een school
toi
jij
moi
ik
habiter (à)
wonen (in)
ici
hier
là-bas
ginder, daar
un ami
een vriend
une amie
een vriendin