Sinnesfysiologi

5.0 (1 review)
Get a hint
Redogör för de olika leden i ett sinnessystem (5 steg)
Click the card to flip 👆
1 / 37
1 / 37
Terms in this set (37)
Redogör för de olika leden i ett sinnessystem (5 steg)
1. Stimulus -> sinnesreceptor ska detektera

2. Sinnesreceptorn ska omvandla detta till något som kan behandlas av nervsystemet = förändrad membranpotential

3. Graderad potential -> frekvens av aktionspotentialer = Kodning

4. Aktionspotential i sensorisk nerv = Fortledning

5. Varseblivning och därefter bearbetning i CNS = Perception
Redogör för följande receptorer: (receptorerna efter pilarna är en slags receptorer som tillhör receptorerna före pilarna)

Kemoceptorer -> Osmoreceptor

Mekanoreceptorer -> Baroreceptorer

Fotoreceptorer

Termoreceptorer
Kemoceptorer kemiska miljön i kroppen -> Osmoreceptor - törst, njurar m.m.

Mekanoreceptorer - mekanisk påverkan -> Baroreceptorer - tryck

Fotoreceptorer - ljus (syn)

Termoreceptorer - temperaturförändringar
Förklara processen för omvandling och kodning för sinnesceller och receptorpotential
När en sensorisk receptor (i modifierad "ände" på ett sensoriskt neuron) stimuleras bildas en
receptorpotential som är av typen graderad potential.

En graderad potential varierar i amplitud (storlek). Ju starkare stimulus desto större blir den graderade
potentialen.

Den graderade potentialen måste uppnå tröskelvärde så att spänningsstyrda Na+-kanaler (vid axon hillock) öppnas för att en aktionspotential ska kunna uppstå och skickas in till CNS.

Förenklat:
1. Sensorisk receptor stimuleras -> receptorpotential (graderad potential)

2. Graderad potential måste uppnå tröskelvärde -> spänningsstyrda Na+-kanaler öppnas -> aktionspotential -> skickas till CNS
Beskriv hur en receptorpotential går till i en sinnescell utan axon, dvs. i sinnesceller med en "separat cell":
1. Stimuli öppnar stimuluskänsliga Na+ -kanaler vilket depolariserar cellen -> öppnar spänningsstyrda Ca+ -kanaler.

2. Inflödet av Ca+-joner triggar exocytos av neurotransmittorer.

3. Neurotransmittorn binder till mottagarcellen och öppnar Na+-jonkanaler i mottagarcellen.

4. Denna depolarisation öppnar spänningsstyrda natriumjonkanaler i mottagarcellen och orsakar en aktionspotential.
Image: Beskriv hur en receptorpotential går till i en sinnescell utan axon, dvs. i sinnesceller med en "separat cell":
Vad betyder begreppet kodning?
Styrka hos stimulus
Intensitet hos en stimulus kan särskiljas av hjärnan med hjälp av två faktorer, vilka?
1. Frekvens hos AP i afferent cell

2. Antal stimulerade afferenta celler i ett område
Beskriv vad som händer med AP om vi får ett starkare stimulus
Vi får inte en större AP utan vid ett starkare stimulus uppstår AP med högre frekvens = dvs ett större antal AP.

Fler AP inom samma tidsintervall = starkare.
Beskriv hur fler receptorer kan aktiveras på en och samma yta
Fler receptorer aktiveras i huden vid ett hårt tryck jämfört med lätt tryck (lika stor yta stimuleras i båda fallen) = större stimulus
Vad relaterar till frekvensen av AP i e afferent nerv?
Mängden frisatt neurotransmittor
Beskriv enkelt receptoradaption
Vid ihållande stimulans minskar den graderade potentialens amplitud -> minskad frekvens av aktionspotentialer i sensorisk nervcell.

Ex kallt vatten känns efter en stund okej
Beskriv snabbt adapterande receptorer
Specialiserade att signalera förändringar
◦ (temperatur, OBS! lukt adapterar via okänd process i CNS)
Beskriv långsamt adapterande receptorer
Långsamt adapterande receptorer fortsätter att trigga aktionspotentialer så länge som stimulus finns kvar. Dessa receptorer kommer inte adaptera på samma sätt.◦ (smärta, kemisk komposition hos blodet, muskelinfo vilket kopplar till balans)
Beskriv RAS
Retikulära aktiveringssystemet - hjärnan kan filtrera bort konstant stimulus, annars blir det för mycket.
Beskriv smaksinnescellers egenskapar och "uppbyggnad"
Smaksinnesceller har inga egna axon, utan bildar synapser med sensoriska (afferenta) nervceller som kranialnerv VII, IX och X (sekundära sinnesceller).

Smaklöken innefattar: smaksinnesceller, Stödceller, veckad yta, smak sporer, sensoriska nervfibrer som leder in till CNS. Neurotransmittor från smakreceptorer till sensoriska nervfibrer
Vart finns smaklökarna?
Smaklökarna är inte "random"utspridda utan finns samlade i tungans papiller.