Navigation

Viena Meridianu min linearajs garums - 1852m
Click the card to flip 👆
1 / 92
Terms in this set (92)
Viena Meridianu min linearajs garums - 1852m
1) Noņemt uz kartes dotā punkta koordinātes.
2) Pēc dotam roordinātēm uznest punktu uz kartes.
3) No brīvi izvēlēta punkta uz kartes nolikt doto kursu vai peilējumu un novilkt kursa vai peilējuma līnijas.
4) Pa dotā kursa līniju no brīvi izvēlēta punkta atlikt uzdoto attālumu j.j.
5) Noteikt kursu pēc uz kartes novilktas līnijas starp diviem punktiem.
6) Noteikt attālumu starp 2 uz kartes dotiem punktiem.
7) Pārnest doto punktu no vienas kartes uz otru.
Ekvatoriālā jūdze - ekvatoriālā loka vienas minūtes garums. Tā kā ekvators ir liels aplis, ekvatoriālā jūdze ir vienāda ar 1855,1 m, tas ir nedaudz garāks par jūras jūdzi.
Lenkis pie Zemes centra starp ekvatora plakni un dota punkta maza rinka plakni (0-90, N vai S)
Isakais ekvatora loks starp nulles un dota punkta meridianiem 0-180, E vai W
Lenkis starp isto un magnetisko meridianu
Linija, kas geografiska kartē savieno punktus ar vienadu magn. Deklinaciju
Likne, kas savieno punktus, kur variacija ir 0
Linija, kas sacieno punktus, kur inklinacija ir vienada
Linija uz debess ķermeņa virsmas, kur magnetiska inklinacija ir 0
Zemes magnetismu elementiKo iegūst no izogoniskas kartes?1) Grafiska metode 2) Algebriska metode (TC= CC + Var + Dev) 3) Metode, pielietojot tabulā doto deviaciju un kartē norādito variaciju 4) pielietojot kompasa kopizlabojumu (GE = (Dev + Var))Ar kādiem paņēmieniem nosaka kompasa labojumu?Lenkis uz pariesa hor plaknes starp magnetisko un kompasa meridianiem, tiem krustojotiesDeviacijaIedomatajs lielais pusrinkis uz Zemes virsmas, ko veido kompasa plakne, šķersojot Zemes virsmu un ejot caur dotā kompasa rozes centru un kuģaKompasa meridiansPusrinka dev - kuga kursam mainoties no 0 lidz 360 maina savu zimi DIVAS reizes. To rada CIETI materiali. Ceturkšna - kuga kursam mainoties no 0 lidz 360 maina savu zimi ČETRAS reizes. To rada MĪKSTI materiali. Sansveres - rodas, ja kuģim ir sānsvere uz vienu vai otru bortuDeviaciju veidiKursa labošana - Ja no kompasa kursa jāpāriet uz īsto kursu. Kursa pārvešana - Ja no kursa, kas atlikts uz kartes, jāpāriet uz kompasa kursu.Ko sauc par kuģa kursu labošanu un ko - par pārvešanu?Redzamais horizonts - līnija, kur skatoties no kuģa tiltiņa, debesis it kā saiet kopā ar ūdens virsmu. Mazais riņķis, ko veido bezgala daudz taisnes, kuras iziet no novērotāja acs un pieskaras ūdens virsmai cik tālu vien var.Ko sauc par redzamo horizontu?Gaismas staru laušana atmosfērā.RefrakcijaOptiskais atklāšanās attālums - Maksimālais uguns redzamības attālums no jūras līmeņa. Optiskais uguns atklāšanās attālums - dots uz kartesKo sauc par optisko bākas atklāšanās attālumu?Galvenā paralēle - paralēle, uz kuru attiecas norādītais mērogs. (параллель, к которой применяется указанный масштаб.)Kas ir galvenā paralēle uz Merkatora projekcijas navigācijas kartes?Skaitliskais mērogs ir daļskaitlis, kur skaitītājs vienmēr ir skaitlis viens, bet saucējs - skaitlis, kas rāda, cik reižu dabā izmērītais garums samazināts. Lineārais mērogs - grafiska norāde, cik lielāko garuma mēra vienību ietilpst mazākā mēraKo sauc par kartes skaitlisko un ko par lineāro mērogu?Lagrēkina vieta - kuģa atrašanas vieta, kura ir apreķināta, izmantojot grafisko jeb rakstisko lagrēķinu. Observētā vieta - kuģa atrašanas vieta, kura iegūta ar astronomiskiem, navigācijas novērojumiem, elektromagnētisko lauku mērījumiem (radionavigācijas sistēmas, radiobākas...). Observēšana (novērošana) - novērojumu un mērījumu datu iegūšanas process.Ko sauc par kuģa observēto vietu un ko - par lagrēkina vietu? Kā tās iegūst?MC - leņķis pie kompasa centra, skaitot no magnētiska meridiāna līdz kuģa diametralai plāknei. TC = MC + VarMagnetiskAis kurss• kuģa kursa, • kuģa materiāliem, • kompasa izvietojuma, • kravas, • vietas ģeogrāfiskā platuma.Deviācijas zīme un lielums atkarīgi no:• Par patiesa redzamā horizonta attālumu sauc sfēriskā rādiusa loku BC, skaitot no novērotāja vietas B līdz pieskarei punktā C • Tā kā loku BC ir grūti aprēķināt - par redzamā horizonta attālumu pieņem pieskares garumu, skaitot no novērotāja acs (punktā A) līdz pieskares punktam C. Šo attālumu AC sauc par teorētisko redzamā horizonta attālumu DT .Ko sauc par teorētisko redzamā horizonta attālumu un ko par patieso redzamā horizonta attālumu?Azimutālā (centrālā, gnomoniska) projekcija. Tas izmanto: 1) Ja javeic lieli pargajieni okeana pa ta saucamo isako celu vai gajienos pa lielo aploci. Uz šim kartem lielā aploce - ortodroma - attelojas ka taisna linija, bet loksodrorna - līka. (изогнута) 2) Ja jāattelo polarie rajoni, jo šos rajonus attelot uz merkatora projekcijas kartēm nevar sakara ar to, ka paralēles un meridiani tiek ļoti izstiepti (растянуты) un attēlotais rajons ir stipri izkropļots (искажен); 3) Ja jāatliek radiopeilējumi uz lielām distancēm, jo kā vizuālie, tā arī radiopeilejumi ir lielo aploču loki un uz merkatora projekcijas kartēm, ja attālumi lieli, tos būtu jāzēmē kā līkas līnijas.Kas ir gnomoniskā karte un kādiem nolūkiem tā tiek izmantota?Kartes satura ģeogrāfiskie elementi ietver okeānu krastu, jūru, līču, jūras gultnes un sauszemes reljefa, valsts robežu, apmetņu attēlus un t.t.Kas veido jūras kartes saturu?Mercatora projekcija ir konformiska cilindriska projekcija, kas sākotnēji tika izstrādāta, lai parādītu precīzus kompasa rādījumus jūras ceļojumā. 1) Visi loksodromi ir attēloti kā taisnās līnijas. 2) Meridiānus attēlo paralēlas, vienādā attālumā esošās līnijas. 3) Paralēles ir paralēlas līnijas, kuru attālums pie ekvatora ir vienāds ar attālumu starp meridiāniem un strauji palielinās, tuvojoties poliem. 4) Polus nevar attēlot Merkatora projekcijā, tāpēc karte Merkatora projekcijā parasti ir ierobežota ar apgabaliem līdz 80-85° ziemeļu un dienvidu platuma grādiem. 5) Mērogs kartē šajā projekcijā nav nemainīgs, tas palielinās no ekvatora līdz poliem.Izskaidrot Merkatora kartes projekcijas pazīmes un īpašības!Precizitātes robeža nozīmē, kādas vismazākās dabā esošās garuma mēra vienības var noņemt vai atlikt uz dotā mēroga kartes. • Atkarīga no kartes mēroga. • Aptuvens vismazākais lineārais attālums, ko var noņemt no kartes, ir 0,2 mm.Ko sauc par kartes precizitātes robežu, cik tā liela un kā to aprēķina?Nepārtraukta kuģa kustības un to elementu, kuģa tekošās atrašanās vietas aprēķināšana, uzlikšana uz kartes un kontrole. Prasības: • Nepārtraukts • Uzskatāms • Relatīvi precīzs • Relatīvi vienkāršsKo sauc par lagrēķinu, kādas tam prasības?Rakstiskais lagrēķins - Pārgājienā laikā nepieciešamo ģeogrāfisko koordinātu aprēķināšanu matemātiskā ceļā, neatliekot noieto distanci uz kartēm no izejas punkta, nenovelkot kursa līniju. o Priekšrocības: 1) Izslēdz grafiskās kļūdas 2) Ērti pielietot pie astronomiskiem novērojumiem 3) Izdevīgi lietot kopā ar grafisko lagrēķinu pārgājienos okeānā 4) Pielietots automātiskam lagrēķinam o Trūkumi: 1) Nav uzskatāmības 2) Sarežģīts, daudz skaitļu, tabulu, formulu - kļūdas varbūtībaKādi ir rakstiskā lagrēķina trūkumi un priekšrocības?Pozīcijas līnija -ģeometrisko punktu pozīcija (parametrs) pēc novērošanas laikā iegūtajiem datiem, kurā punktā kuģis atradās novērošanas brīdī. Var būt taisnes, riņķa līnijas, parabolas un tt.Ko sauc par pozīciju līniju? Kādi ir to veidi?Gadījuma kļūdas - kļūdas, kuru rašanas iemesli nav zināmi un nav pastāvīgi (instrumentu konstrukcijas nepilnības, ārējo apstākļu iespaids).Gadījuma kļūdasSistemātiskās kļūdas - kļūdas, kuru rašanās iemesls un iespaids uz mērījumiem ir sistemātisks kā pēc zīmes, tā arī pēc skaitliskās vērtības. 1) Progresējošās 2) Pastāvīgās 3) Jauktās 4) Mainīgās. 5) PeriodiskāsSistemātiskās kļūdasPar cirkulāciju sauc līkni, pa kuru pārvietojas kuģa smaguma centrs, kuģim mainot kursu, kā arī pašu kursa maiņas procesu, kad kuģim ir gaitā un tā stūres plakne izvadīta no kuģa diametrālas plaknes.Ko sauc par cirkulācijuPlakne, kas perpendikulāra Zemes asij un iet caur Zemes centru.ekvatora plaknePunkti, kur iedomātā Zemes ass šķērso Zemes virsmu.Ģeogrāfiskie poliVirsma, gar kuru Zemes gravitācija visur ir vienāda un gravitācijas virziens ir perpendikulārs šai virsmai.Kas ir Geoids?Leņķi uz patiesā horizonta plaknes.Horizontālie leņķiVertikālā plakne, kas sakrīt ar Zemes asi, iet caur novērotāja punktu un poliem.Īstā meridiāna plakneLielais pusriņķis uz zemeslodes virsmas, kurš iet caur Zemes ģeogrāfiskiem poliem un kuru veido īstā meridiāna plakne, šķērsojot Zemes virsmuĪstais (ģeogrāfiskais) meridiānsLielais riņķis - riņķis uz zemeslodes virsmas, kuras plakne iet caur Zemes centru. Mazais riņķis - riņķis uz zemeslodes virsmas, kura plakne neiet caur Zemes centru.Kas ir lielais un kas - mazais riņķis?Vertikālā plakne - plakne, kas sakrīt ar dotā punkta vai novērotāja A svērtenisko līniju. Pirmā vertikāla plakne - vertikāla plakne, kas perpendikulāra īstā meridiāna plaknei (MM).Kas ir Vertikālā plakne un kas - Pirmā vertikālā plakne?Mazais riņķis uz Zemes virsmas, kura plakne paralēla ekvatora plaknei. Paralēles un īstie meridiāni krustojās zem taisna leņķa.Zemes paralēle• Īsakiem attālumiem tiek izmantota garuma vienība Kabeļtava (cable), kas ir 1/10 no j.j. - 185,2 m; • Pēda (feet) - 30,5 m; • Jards (yard) - 0,9 m - 3 pēdas; • Ass (fatom) - 1,83 m;Kabeļtava (cable), Pēda (feet) Jards (yard) Ass (fatom)Leņķis starp žiroskopiskā meridiāna un kuģa diametrālās plaknes, skaitot no pulksteņa rādītāja kustības virzienā. TC = GC + GEKo sauc par žirokompasa kursu un kā no tā iegūst īsto kursu?Par kompasa kopizlabojumu ΔM (CE) sauc variācijas (d) un deviācijas (δ) algebrisko summu.Ko sauc par kompasa kopizlabojumu?uguns optiskais atklāšanās attālums no jūras līmeņa, ja meteoroloģiskā redzamība ir 10 jūras jūdzes.Nominālais atklāšanās attālumsPusobservēto vietu vienmēr iegūst, izmantojot lagu (laika un lagas skaitīšanu), tās precizitāte ir tieši atkarīga no aprēķina precizitātes. Observētā vieta nav atkarīga no lagas.Ko sauc par kuģa observēto vietu un ko - par pusobservēto vietu?Starpība starp observēto un lagrēķina vietu, kas iegūtas vienā un tajā pašā momentā. Sastāv no: o Virziens no lagrēķina vietas uz observēto vietu; o Attālums starp lagrēķina vietu un observēto vietu.Ko sauc par kopējo nonesumu? Kas to raksturo?Likums, pēc kura atrod ceturtā punkta vietu, ja zināmas pārējo triju punktu atrašanās vietas.Uz kāda ģeometriskā likuma pamatota kuģa vietas noteikšana pēc diviem horizontāliem leņķiem?Kuģim parvietoties, visus 3 objektus nevar nopeilēt viena momentā no vienas vietas. Arī peilējumos var būt gadījuma kļūdas, bet kompasa kopizlabojums var dot sistemātiskas kļūdas. Tadeļ visas 3 īsto peilējumu līnijas reti krustojas 1 punktāKo sauc par kļūdu trīsstūri observācijā? Kādi ir tā rašanās iemesli?sadala zemeslodi uz divām puslodēm: Ziemeļu (N) un Dienvidu (S).Ekvators• Par sākuma vai nulles meridiānu izmanto Griničas meridiānu. • Nulles (sākuma, Griničas) meridiāns dala zemeslodi uz divām puslodm: Austrumu (E) un Rietumu (W).Sākuma (nulles) meridiansleņķis no kompasa meridiāna Nk līdz kuģa diametrālai plaknei.Kompasa kurss (CC)leņķis starp īsto meridiānu un žirokompasa meridiānu.Žiroskopiska kompasa korekcija - GE1) Izmantojot vadlīnijas; 2) Pēc orientiera peilējuma (stāvot uz enkura vai pie piestātnes); 3) Salīdzinot ar citu kompasu, kura korekcija ir zināma.Žiroskopiska kompasa korekciju GE var noteikt:maksimālā distance, kādā uguns var teorētiski sasniegt novērotāju.Objekta (uguns) ģeogrāfiskais atklāšanās attālums• Sākuma pozīcija • Īstais kurss (TC) - Kompasa labojumi - Zemes magnētisma elementi un deviācija - Straumes elementi • Laiks (t) • Ātrums (Vi ) vai noietais attālums (S)Lagreķina elementi1) Azimutālā (centrālā, gnomoniska) 2) Koniskā 3) Cilindriskā 4) MerkatoraKartes projekcijas1) Ar karti un cirkuli. 2) Izmantojot tālmērus. 3) Pēc vertikālā leņķa, ko mēra ar sektantu. 4) Pēc radara datiem.Ar kādām metodēm var noteikt kuģa attālumu līdz krasta objektam?Lai norādītu uz virszemes vai zemūdens briesmam, nodrošinātu kuģošanu kuģu ceļos un noteiktu kuģa atrašanās vietu piekrastes zonās. Atkarībā no uzstādīšanas vietas ir pieejami gan sauszemes, gan peldošie navigācijas līdzekļi. Veidi: Stacionārs navigācijas līdzeklis Peldošs navigācijas līdzeklis Bāka Boja Laterālā boja Kardinālā boja Vadlīnija (vaduguns)Kas ir jūras navigācijas līdzeklis? Kādi ir to veidi?konstrukcija, kas ir izlikta ūdenstilpnē un ir nostiprināta ar viena vai vairāku enkuru palīdzībuPeldošs navigācijas līdzeklisspeciālas konstrukcijas un krāsojuma būve ar gaismas signāla optisko aparatūru ar redzamību no 10 jūras jūdzēm un vairāk;Bākaspeciālas konstrukcijas un krāsojuma peldošais navigācijas līdzeklis, kas kalpo kuģu ceļu, jūras vai ostu kanālu, enkurvietu, kuģošanai bīstamu šķēršļu un citu jūras navigācijai bīstamu vietu iezīmēšanai;Bojanavigācijas līdzekļu sistēma, kas sastāv vismaz no divām atsevišķām konstrukcijām ar zīmēm vai ugunīm, vai ar zīmēm un ugunīm, kas savā starpā veido taisnu līniju.Vadlīnija (vaduguns)Meridiānus, tāpat kā paralēles, var novilkt jebkurā pasaules punktā. Bet, atšķirībā no paralēlēm, visi meridiāni ir vienāda garuma - aptuveni 20 000 km. Ziemeļpolā un Dienvidpolā meridiāni saplūst vienā punktā. Turklāt paralēles ir paralēlas ekvatoram, bet meridiāni savieno ziemeļu un dienvidu polus visīsākajā attālumā uz zemes virsmas.Ar ko atšķiras meridiāns no paralēles?Par vertikālu jeb svērtenisko līniju sauc taisni, kas savieno punktu A uz Zemes virsmas, kurā atrodas noverotājs, ar Zemes centru O. To vienmēr pieņem "visaugstākajā" vietā.Kas ir svērteniska līnija?Iedomātā taisna līnija, ap kuru Zeme veic diennakts apgriezienus. (Pn Ps)Kas ir zemes ass?Mezgls (knot) - ātruma mērvienība - viena j.j. stundāKo sauc par mezglu un kas tā ir par mērvienību?NE: R=C SE: R = 180 - C SW: R = 180 + C NW: R = 360 - CKā pārrēķināt ceturkšņa skaitīšanas virzieni riņķa skaitīšanas veidā:• Strēķos pa ceturkšņiem; (NW 23, SE 18) • Pa ceturkšņiem grādos; • Pa pusriņķiem grādos; (S to N) • Pēc riņķa skaitīšanas veida.Horizonta iedalīšanas veidi navigācijas vajadzībām:S, StW, SSW, SWtS, SW, SWtW, WSW, WtS, WNosauciet visus strēķus pēc kārtas dienvid-rietumu ceturksnī!leņķis, kurā magnētiskā lauka vektors tiek novirzīts attiecībā pret patiesā horizonta plakni.Magnetiska inklinacija1) Gadījumā kļūdas. Gadījumu kļūdu īpašības: • Pozitīvo un negatīvo kļūdu skaits ir vienāds. • Kļūdu ar mazākām skaitliskām vērtībām ir vairāk. • Skaitliski ir zināma robeža, kura netiek pārsniegta. 2) Sistemātiskas kļūdas • Progresējošās - palielinās, vai samazinās. • Pastāvīgās - visos mērījumos ir vienādas. • Jauktās - sistemātiskās un gadījuma rakstura kļūdas summa. • Mainīgās - mainās absolūtais kļūdas lielums, bet zīme paliek nemainīga. • Periodiskās - mainās ne tikai kļūdas lielums bet arī zīme. 3) Pārskatīšanas kļūdas - nav iespējams analizēt.Kādās grupās iedala novērošanas kļūdas navigācijā?kas ir tuvāk kuģa diametrālai plakneiVeicot peilēšanu uz krasta objektiem, vispirms jāpeilē objekts:riņķa līnijaKuģa vietas noteikšanā pēc divu horizontālu leņķu metodes, izmantojot sekstantu, pozīcijas līnija ir:kuģis un trīs novērotie objekti atrodas uz vienas riņķa līnijasKuģa vietas noteikšanā pēc diviem horizontāliem leņķiem metode nav izmantojama, jaIzmanto, lai atliek starp diviem objektiem nomērītus horizontālus leņķus uz kartesProtraktorsUguns, kurā kopējais gaismas ilgums vienā periodā ir īsāks par kopējo tumsas ilgumu, un gaismas uzplaiksnījumi (zibšņi) parasti ir vienāda ilguma.Zibšņu ugunsQ (quick)Ass bojas raksturojums nevar būt180Maksimālā variācijas vērtība var būt:Gnomonisko karti iegūst, projicējot zemes virsmu uz plaknes, kas tai pieskaras, ar nosacījumu, ka novērotāja acs atrodas zemes centrā. • Perspektīvās - projekcijas plāksne pieskārās sfērai • Neperspektīvās - projekcijas plāksne nepieskārās sfēraiGnomoniska kartes iegušanaKarte, kurā lokāli tiek saglabāti leņķi, bet ne vienmēr garums.Konforma karte1) Nav vēlams metodi pielietot, ja leņķis mazāks par 30° vai lielāks par 150° 2) Sistematiskas kļūdas, gadijuma kļūdas, grafiskas kļūdas 3) Objektu atrašanas vietas, augstums 4) Attālums no objektiemKas iespaido kuģa observētās vietas precizitāti, to nosakot pēc diviem horizontāliem leņķiem?1) Sagatavo kompasu un peilēkti novērošanai. 2) Izvēlās trīs krasta priekšmetus uz kartes un pārbauda, vai tie, strādājot pie peilkompasa, labi redzami. 3) Ieraksta visu triju priekšmetu nosaukumus piezīmju burtnīcā tādā secībā, kādā paredzēts tos peilēt 4) Ātri nopeilē visus trīs priekšmetus un piezīmju burtnīcā pret katru priekšmetu pieraksta kompasa pretpeilējumus vai peilējumus (atkarībā no kompasa rozes un peilēkļa konstrukcijas) 5) Nekavējoties pieraksta laiku un lagas nolasījumu. 6) Izlabo iegūtos kompasa pretpeilējumus (peilējumus) ar kompasa kopizlabojumu uz dotā kursa 7) Atliek uz kartes aprēķinātos īstos pretpeilējumus no attiecīgajiem krasta priekšmetiem un novelk īsto pretpeilējumu līnijas. Pretpeilējumu līniju kruspunkts ir meklētā observētā kuģa vieta 8) Ieraksta novējumus datus un rezultātus kuģa žurnālā.Kāda ir kuģu vadītāja darba kārtība, nosakot kuģa vietu pēc triju krasta objektu peilējumiem?Speciālas nozīmes zīmes ierobežo, vai uzrāda rajonus, apzīmētus uz kartēm, kuriem ir īpaša nozīme. • Zīmes ir dzeltenā krāsā (var būt numurētas arī ar uzzīmētiem burtiem). • Topzīme ir diagonālais krusts. • Ja zīme ir aprīkota ar uguni, tad ir zibšņi, baltā krāsā. • Par speciāliem rajoniem var būt militārie poligoni, rajoni, kur atrodas zemūdens kabeļi, cauruļvadi, enkurvietas un citi.Aprakstiet Speciālās nozīmes bojas izmantošanu un tās raksturojumus.Atsevišķās bīstamās vietās zīmes lieto, lai norādītu uz izolētu apdraudējumu ūdeņos. Tas parasti ir pietauvots tieši uz briesmām vai virs tās. Izmanto, lai attēlotu lielu akmeni, seklu ūdeni vai nogrimušu kuģi. • Tādas zīmes var apiet no jebkuras puses. • Bojas ir melnā krāsā ar sarkanām strīpām pa vidu. • Top zīme ir divas vertikālas bumbas viena zem otras.Aprakstiet Atsevišķās bīstamības bojas uzstādīšanas nosacījumus un tās raksturojumus.Asu zīmes apzīmē kanālu vai kuģu ceļu viduslīniju; • Zīmes numerācija sākas no jūras puses; • Zīmes tiek krāsotas ar baltām un sarkanām vertikālām līnijām; • Ja ass zīmes ir aprīkotas ar uguni, tad tā ir baltā krāsā - vienādu fāžu, garo zibšņu, aptumšojuma vai Morzes burta "A" raksturojumiem. • Ass bojas izmanto, lai norādītu kuģošanai drošu rajonu, piemēram, loča sagaidīšanas vietu, centra līniju, kanāla vidu. Šāda boja var norādīt arī uz kanāla ieeju, pieeju ostai vai piekrastei.Aprakstiet Ass bojas uzstādīšanas nosacījumus un tās raksturojumus.1) Liela izmēra bojas izmanto navigācijai, jūras pietauvošanai vai datu vākšanai. 2) Pilārveida un stoderēs izmanto kā laterālas, kardinālas, atsevišķās bīstamības un ass bojās. 3) Atšķiras pēc formas.Raksturot atšķirību starp pilārveida bojām, stoderēm, liela izmēra bojām! Kādos gadījumos katru no tām izmanto?Visie šie veidu bojas brīdina par apdraudējumu kuģošanas drošības.Kas kopīgs kardinālām, atsevišķās bīstamības un ass bojām?Laterālas bojas atrašanās vieta nosaka kanālu robežas, un to raksturlielumi, piemēram, krāsa, forma, gaisma, virsotne vai nepāra/pāra skaitlis, norāda kanālu virzienu, kas tradicionāli atbilst paisumam un plašākā mērogā - pulksteņrādītāja virzienā ap sauszemes masām. A zonā sarkanas bojas iezīmē kanāla kreiso pusi, atgriežoties no jūras; B zonā zaļas bojas norāda kanāla kreiso pusi, atgriežoties no jūras;Aprakstiet Laterālo boju izmantošanu un to raksturojumus.