NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Viszontlátásra.
 2. Ő Polly.
 3. könyv
 4. vonalzó
 5. Hogy hívnak?

5 True/False questions

 1. Can I borrow your pen, please?Kölcsönkérhetem a tolladat?

        

 2. pentoll

        

 3. Hi.toll

        

 4. borrowkölcsönkérni

        

 5. I'm Jack.Jack vagyok.