NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. dito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa
 2. Marso 17, 1521-Cebu
  Dumating si Ferdinand Magellan sa isla ng Homonhon , Leyte
  nagtayo ng krus (Magellan Cross) na simbolo ng KRISTIYANISMO sa Pilipinas.
 3. BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March
 4. PEBRERO 17,1872- MANILA
  Dito binitay ang tatlong paring makabayan na GOMBURZA

  Dito rin binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30,1896
 5. Kung sina Gat Jose Rizal, Apolinario Mabini, Lapu-Lapu ay buong tapang nakipaglaban para sa ating bansa, ako bilang isang bata ay maaring maging bayani sa maliit na paraan. Mahalin at igalang ang ating Pambansang Awit at Watawat. Sundin ang mga batas at tuntuning sa ating tahanan, paaralan at bayan. Tumulong sa mga nangangailangan sa ating barangay,at paaralan sa abot ng makakaya. Mahalin at Igalang ang ating magulang , guro at kapwa. Sa paraang ito ay matatag na rin tayong munting bayani ng ating bansa.
 6. tawag sa Luneta o Rizal Park noon

6 True/False questions

 1. DAPITANnakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas

        

 2. CORREGIDORZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan

        

 3. FORT SANTIAGOItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

 4. BIAK NA BATOdito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa

        

 5. GOMBURZA3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora

        

 6. LEYTE LANDING MEMORIALPalo Leyte- tanda ng pagdating ni Heneral Douglas MacArthur sa bansa noong 1944 upang tulungan ang mga pilipino na makalaya sa pananakop ng mga Hapones.