NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. 2 aklat na sinulat ni Rizal upang ipaalam ang kalupitan ng mga Espanyol.
 2. Dahil ito ang mga lugar na nagpapaalala sa atin kung gaano katapang at paano pinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng ating bansa.
 3. NOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.
 4. Paglakad ng mga bihag na Pilipino at Amerikano mula Bataan hanggang Pampanga noong pananakop ng mga Hapon sa Bansang Pilipinas
 5. Kung sina Gat Jose Rizal, Apolinario Mabini, Lapu-Lapu ay buong tapang nakipaglaban para sa ating bansa, ako bilang isang bata ay maaring maging bayani sa maliit na paraan. Mahalin at igalang ang ating Pambansang Awit at Watawat. Sundin ang mga batas at tuntuning sa ating tahanan, paaralan at bayan. Tumulong sa mga nangangailangan sa ating barangay,at paaralan sa abot ng makakaya. Mahalin at Igalang ang ating magulang , guro at kapwa. Sa paraang ito ay matatag na rin tayong munting bayani ng ating bansa.
 6. BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March

6 True/False questions

 1. RIZAL PARK O LUNETAPEBRERO 17,1872- MANILA
  Dito binitay ang tatlong paring makabayan na GOMBURZA

  Dito rin binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30,1896

        

 2. CORREGIDOR3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora

        

 3. FORT SANTIAGONOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.

        

 4. EDSA SHRINEPebrero 22-25,1986 - Edsa Quezon City

  dito ginugunita ang pagaaklas ng mga pilipino laban sa diktadurang si Presidente Ferdinand Marcos dahil sa pad deklara nya ng MARTIAL LAW ( Batas Militar).

  Kakaiba ang labanang ito dahil mapayapa at walang dumanak na dugo sa labanang ito.

        

 5. LEYTE LANDING MEMORIALItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

 6. DAPITANZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan