NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. 3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora
 2. Dahil ito ang mga lugar na nagpapaalala sa atin kung gaano katapang at paano pinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng ating bansa.
 3. Palo Leyte- tanda ng pagdating ni Heneral Douglas MacArthur sa bansa noong 1944 upang tulungan ang mga pilipino na makalaya sa pananakop ng mga Hapones.
 4. dito umurong ang mg Amerikano at pilipino na luymaban sa Hapon pra mabantayan nila ang papuntang look ng Maynila
  Sumuko sila sa mga hapon noong Mayo 6, 1942
 5. NOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.
 6. Marso 17, 1521-Cebu
  Dumating si Ferdinand Magellan sa isla ng Homonhon , Leyte
  nagtayo ng krus (Magellan Cross) na simbolo ng KRISTIYANISMO sa Pilipinas.

6 True/False questions

 1. BAGUMBAYANtawag sa Luneta o Rizal Park noon

        

 2. DAMBANA NG KAGITINGANMALOLOS BULACAN
  SETYEMBRE 15, 1898- itinatag ang Kongreso ng Malolos. Dito rin binuo ang Saligang Batas ng Malolos noong Setyembre 29, 1898- Enero 21, 1899

        

 3. RIZAL PARK O LUNETAPEBRERO 17,1872- MANILA
  Dito binitay ang tatlong paring makabayan na GOMBURZA

  Dito rin binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30,1896

        

 4. LIMASAWA3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora

        

 5. EDSA SHRINEZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan

        

 6. DAPITANZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan