NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. Itramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal
 2. Dahil ito ang mga lugar na nagpapaalala sa atin kung gaano katapang at paano pinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng ating bansa.
 3. tawag sa Luneta o Rizal Park noon
 4. Palo Leyte- tanda ng pagdating ni Heneral Douglas MacArthur sa bansa noong 1944 upang tulungan ang mga pilipino na makalaya sa pananakop ng mga Hapones.
 5. nakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas
 6. 3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora

6 True/False questions

 1. BIAK NA BATOdito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa

        

 2. SIMBAHAN NG BARASOINNOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.

        

 3. CORREGIDOR3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora

        

 4. NOLI ME TANGERE AT EL FILIBUSTERISMO2 aklat na sinulat ni Rizal upang ipaalam ang kalupitan ng mga Espanyol.

        

 5. Paano ka magiging munting bayani ng ating bansa?BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March

        

 6. DAMBANA NG KAGITINGANMALOLOS BULACAN
  SETYEMBRE 15, 1898- itinatag ang Kongreso ng Malolos. Dito rin binuo ang Saligang Batas ng Malolos noong Setyembre 29, 1898- Enero 21, 1899

        

Create Set