NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. PEBRERO 17,1872- MANILA
  Dito binitay ang tatlong paring makabayan na GOMBURZA

  Dito rin binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30,1896
 2. MALOLOS BULACAN
  SETYEMBRE 15, 1898- itinatag ang Kongreso ng Malolos. Dito rin binuo ang Saligang Batas ng Malolos noong Setyembre 29, 1898- Enero 21, 1899
 3. Paglakad ng mga bihag na Pilipino at Amerikano mula Bataan hanggang Pampanga noong pananakop ng mga Hapon sa Bansang Pilipinas
 4. tawag sa Luneta o Rizal Park noon
 5. Marso 17, 1521-Cebu
  Dumating si Ferdinand Magellan sa isla ng Homonhon , Leyte
  nagtayo ng krus (Magellan Cross) na simbolo ng KRISTIYANISMO sa Pilipinas.
 6. Itramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

6 True/False questions

 1. LEYTE LANDING MEMORIALItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

 2. CORREGIDORdito umurong ang mg Amerikano at pilipino na luymaban sa Hapon pra mabantayan nila ang papuntang look ng Maynila
  Sumuko sila sa mga hapon noong Mayo 6, 1942

        

 3. LIMASAWA3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora

        

 4. DAPITANnakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas

        

 5. Lapu-Lapunakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas

        

 6. GOMBURZAdito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa