NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March
 2. Kung sina Gat Jose Rizal, Apolinario Mabini, Lapu-Lapu ay buong tapang nakipaglaban para sa ating bansa, ako bilang isang bata ay maaring maging bayani sa maliit na paraan. Mahalin at igalang ang ating Pambansang Awit at Watawat. Sundin ang mga batas at tuntuning sa ating tahanan, paaralan at bayan. Tumulong sa mga nangangailangan sa ating barangay,at paaralan sa abot ng makakaya. Mahalin at Igalang ang ating magulang , guro at kapwa. Sa paraang ito ay matatag na rin tayong munting bayani ng ating bansa.
 3. NOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.
 4. dito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa
 5. 2 aklat na sinulat ni Rizal upang ipaalam ang kalupitan ng mga Espanyol.
 6. nakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas

6 True/False questions

 1. RIZAL PARK O LUNETAPEBRERO 17,1872- MANILA
  Dito binitay ang tatlong paring makabayan na GOMBURZA

  Dito rin binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30,1896

        

 2. DAPITANnakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas

        

 3. CORREGIDORdito umurong ang mg Amerikano at pilipino na luymaban sa Hapon pra mabantayan nila ang papuntang look ng Maynila
  Sumuko sila sa mga hapon noong Mayo 6, 1942

        

 4. MACTAN SHRINE at MAGELLAN SHRINEMALOLOS BULACAN
  SETYEMBRE 15, 1898- itinatag ang Kongreso ng Malolos. Dito rin binuo ang Saligang Batas ng Malolos noong Setyembre 29, 1898- Enero 21, 1899

        

 5. EDSA SHRINEPebrero 22-25,1986 - Edsa Quezon City

  dito ginugunita ang pagaaklas ng mga pilipino laban sa diktadurang si Presidente Ferdinand Marcos dahil sa pad deklara nya ng MARTIAL LAW ( Batas Militar).

  Kakaiba ang labanang ito dahil mapayapa at walang dumanak na dugo sa labanang ito.

        

 6. DEATH MARCHPaglakad ng mga bihag na Pilipino at Amerikano mula Bataan hanggang Pampanga noong pananakop ng mga Hapon sa Bansang Pilipinas

        

Create Set