NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. varulv (två ord)
 2. trollspö (två ord)
 3. förtrollning
 4. vårta
 5. fullmånge (två ord)

5 True/False questions

 1. filtro mágicotrolldryck (två ord)

        

 2. maldiciónförbannelse (även svordom)

        

 3. ogrotrollkarl

        

 4. magotroll

        

 5. brujeríaskittel