NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. ande, själ
 2. kvast
 3. kittel
 4. häxkonster
 5. spåkvinna

5 True/False questions

 1. maldiciónförbannelse (även svordom)

        

 2. varita mágicatrollspö (två ord)

        

 3. magotroll

        

 4. luna llenafullmånge (två ord)

        

 5. ogrotroll