NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. trollkarl
 2. vårta
 3. varulv (två ord)
 4. troll
 5. häxkonster

5 True/False questions

 1. calderakittel

        

 2. maldiciónspåkvinna

        

 3. hechiceroförtrollning

        

 4. fantasmakittel

        

 5. filtro mágicotrolldryck (två ord)