NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. vårta
 2. kvast
 3. trollspö (två ord)
 4. fullmånge (två ord)
 5. varulv (två ord)

5 True/False questions

 1. filtro mágicotrollspö (två ord)

        

 2. calderaspåkvinna

        

 3. hechiceroförtrollande, trollbindande

        

 4. magotroll

        

 5. maldiciónförbannelse (även svordom)

        

Create Set