NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. trolldryck (två ord)
 2. troll
 3. förbannelse (även svordom)
 4. trollkarl
 5. häxkonster

5 True/False questions

 1. calderakittel

        

 2. hechiceroförtrollning

        

 3. éspirituspåkvinna

        

 4. varita mágicatrollspö (två ord)

        

 5. hechizoförtrollning