NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. ande, själ
 2. troll
 3. häxkonster
 4. förbannelse (även svordom)
 5. fullmånge (två ord)

5 True/False questions

 1. fantasmaspöke

        

 2. varita mágicatrolldryck (två ord)

        

 3. hombre lobotroll

        

 4. adivinaspöke

        

 5. escobakvast