NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. spöke
 2. vårta
 3. förtrollning
 4. kvast
 5. ande, själ

5 True/False questions

 1. calderakvast

        

 2. brujeríasvårta

        

 3. filtro mágicotrolldryck (två ord)

        

 4. varita mágicatrollspö (två ord)

        

 5. ogrotrollkarl

        

Create Set