NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. vårta
 2. kittel
 3. spöke
 4. förtrollning
 5. förbannelse (även svordom)

5 True/False questions

 1. hombre lobovarulv (två ord)

        

 2. brujeríasvårta

        

 3. escobatroll

        

 4. filtro mágicotrolldryck (två ord)

        

 5. luna llenafullmånge (två ord)