Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

1 Sinong historyador ang nagsabing pareho ang balangay at barangay?

Jaime Veneracion

2 Ano ang pagkakapareho ng mga balangay at barangay?

-binubuo ng mga kamag-anakan
-kailangan ng pagkakaisa at koordinasyon para magtagumpay
-may isang lider na gumagabay
`

3 Sino ang isa sa mga unang misyonerong espanol na nagsulat ukol sa sinaunang panlipunang pilipino?

Juan de Plasencia

4 Ano ang inulat ni Plasencia ukol sa lipunan noon?

-ang pinuno ng tao at digmaan ay ang datu
-may 30-100 pamilya ang isang barangay
-pantay-pantay ang mga barangay
-may kinabibilangang uri ang bawat mamamayan

5 Sino ang iskolar na nag-aral ng mga tala ng unang espanol sa pilipinas?

William Henry Scott

6 Ilang uring lipunan ang mayroon noon sa luzon at visayas?

tatlo

7 Ano ang unang uring panlipunan?

Maginoo (Tagalog) o Datu (Visayas)

8 Ano ang pangalawang uring panlipunan?

Binubuo ng maharlika at timawa

9 Ano ang huling uring panlipunan?

Alipin (Tagalog) o Oripun (Visayas)

10 Ano ang pinakamataas na uri sa lahat?

Maginoo

11 Sino ang bumubuo sa mga Maginoo?

-datu and family
-babaylan

12 Ano ang pinamumunuan ng datu?

Pulitikal at Pang-ekonomiyang aspeto ng barangay

13 Sino ang nagpapatupad ng batas?

Datu

14 Sino ang gumagawa ng batas?

Datu at ang kanyang konseho ng mga tagapayo

15 Sino ang kabilang sa konseho ng tagapayo?

Mga matatanda ng barangay

16 Ano ang kaalamang dapat taglayin ng bawat datu?

Kaalaman sa adat

17 Ano ang adat?

Kinaugaliang batas/ Customary law

18 Sino ang tagapagpahayag ng bagong batas?

Umalokohan

19 Ayon kay Zeus Salazar, ano ang responsibilidad ng datu?

-ekonomiya
-pulitika
-militar
-komersyo
-agrikultura
-tagapamagitan sa mga kasaping nag-aaway

...ng barangay

20 Bakit dapat pamahalaan ng datu ang kanyang brgy bilang isang yunit pang-ekonomiya?

Ang batayan ng ekonomiya noon ay nagaganap sa lebel ng brgy

21 Ano ang ibang katawagan sa babaylan?

Katalonan (Tagalog)
Babaylan (Visayas)

22 Ano ang tungkulin ng babaylan?

-pinunong ispiritwal
-nangunguna sa mga ritwal (hal. bago magtanim)
-manggagamot
-tagapamagitan sa Diyos at tao
-tagapamagitan sa kaluluwa ng namatay at ang mga kamag-anak nito
-tagapagpanatili ng tradisyong pasalita ng brgy (hal. epiko, awit, alamat)

23 Sino ang karaniwang nagiging babaylan?

Mga matatandang babae

24 Paano kung gusto ng lalaki na maging babaylan?

Magbibihis, kikilos at magsasalita siya na parang babae

25 Ano ang tawag sa lalaking babaylan?

Bayog o Bayoguin (Visayas)

26 Ano ang pangalawang pinakamataas na uri?

Maharlika at Timawa

27 Ano ang mga maharlika?

Mababang anyo ng dugong-bughaw

28 Ano ang tungkulin ng mga maharlika?

-ipagtanggol ang brgy mula sa kaaway
-panatilihin ang kapayapaan
-samahan ang datu sa digmaan
-tulungan ang datu sa pagtatayo ng bahay
-samahan ang datu sa paglalayag bilang kasama, kung gusto ng datu

29 Ayon kay Plasencia, ano ang kapalit ng pagsama sa datu sa digmaan?

Hindi pagbabayad ng buwis

30 Ano ang isinasagawa bago ng datu bago umalis para sa digmaan?

May piging para sa Maharlika

31 Ano ang ginagawa ng datu sa yamang nakuha mula sa natalong kaaway?

Pinaghahatian nya ito sa mga maharlika

32 Ano ang kapalit ng pagtulong ng maharlika na magpatayo ng bahay ng datu?

Pagpapakain

33 Ano ang uring may pinakamaraming kasapi?

Timawa

34 Ano ang mga timawa?

Mga malayang mamamayan

35 Ano ang ginagawa ng timawa?

Mga gawaing pangkabuhayan (hal. pagsasaka, pangingisda, pakikipagkalakalan)

36 Bakit sila nagbabayad ng buwis sa datu?

Kumikita sila

37 Sino ang nag-ulat ukol sa pag-inom ng timawa sa kopa bago ang datu?

Miguel de Loarca

38 Ano ang kopa?

pitarilla o kopa (goblet)

39 Ano ang kapalit ng kagandahang-loob ng timawa?

ipagtatanggol ng datu ang timawa sa oras ng panganib

40 Ang panday ay timawa rin. Ano ang ginagawa niya?

gumagawa ng mga kasangkapan at sandatang yari sa bakal

41 Sino ang historyador na nagbigay ng dahilan kung bakit pumangit ang depinisyon ng salitang "timawa?"

Nancy Kimuell-Gabriel

42 Ano ang sinabing dahilan ni Kimuell-Gabriel?

Nang dumating ang mga espanyol, ginawang timawa ang lahat. Dahil dito, madaling nasamantala sila. Kaya ngayon, ang timawa ay pagiging alipin sa mga espanyol.

43 Ano ang pinakamababang uri?

alipin

44 Sa mga tagalog, ano ang dalawang uri ng alipin?

Saguiguilid at Namamahay

45 Ano ang aliping namamahay?

-tinatawag ng datu para tumulong sa pagtatayo ng bahay o pagsasaka
-may sariling bahay
-"stay-out"

46 Ano ang aliping saguiguilid?

-nakatira sa bahay ng datu
-pwedeng matawag ng datu sa anumang oras para magtrabaho

47 Bakit nakatira sa bahay ng datu ang aliping saguiguilid?

Dahil may malaking pagkakautang siyang binabayaran

48 Pwede ba, at kailan magiging aliping namamahay ang aliping saguiguilid?

Kapag nabayaran na niya ang pagkakautang niya

49 Sino ang nag-ulat ukol sa mga kondisyon ng pagiging alipin?

F. Landa Jocano

50 Ayon kay Jocano, kailan magiging alipin ang isang mamamayan?

- parusa sa isang mabigat na krimen
- pagkabigong mabayaran ang utang
- ipinanganak sa uring alipin

51 Ilan ang uring panlipunan sa Visayas?

Tatlo

52 Ano ang tatlong uring panlipunan sa Visayas?

Datu, timawa at oripun

53 Sa datu (visayas), ano ang ugat ng kanyang awtoridad?

pamilya at lahing pinagmulan

54 Sa datu (visayas), ano ang ugat ng kapangyarihan niya?

-yaman
-bilang ng nasasakupan/alipin
-angking lakas at talino

55 Ano ang pinagkaiba ng timawa sa katagalugan at ang mga timawa sa visayas?

timawa sa visayas

-sumasama sa digmaan
-sugo ng dato sa pag-aayos ng kasalan ng anak ng datu
-tagatikim ng alak

56 Ano ang ginagawa sa mga o ng mga oripun

-binebenta/binibili
-naninilbihan
-nagsasaka

57 Ano ang tawag sa oripun na may sariling bahay at bukid?

Namahay o tuhay

58 Ano ang tawag sa oripun na nakatira sa bahay ng amo?

ayuey o hayohay

59 Ano ang pinakamababang oripun?

Hayohay
-tumatanggap ng pagkain at damit sa amo
- may 1/4 days lang para sa sarili

60 Kailang magiging timawa ang isang aliping namamahay?

kapag nakapag-asawa sya ng maharlika

61 Kailan magiging alipin ang isang datu?

-Kapag sya'y nahuli ng isa pang datu sa digmaan
-may malaking kasalanan na hindi mabayaran ang multa

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording