61 terms

Aralin 9 e_@

STUDY
PLAY
1 Sinong historyador ang nagsabing pareho ang balangay at barangay?
Jaime Veneracion
2 Ano ang pagkakapareho ng mga balangay at barangay?
-binubuo ng mga kamag-anakan
-kailangan ng pagkakaisa at koordinasyon para magtagumpay
-may isang lider na gumagabay
`
3 Sino ang isa sa mga unang misyonerong espanol na nagsulat ukol sa sinaunang panlipunang pilipino?
Juan de Plasencia
4 Ano ang inulat ni Plasencia ukol sa lipunan noon?
-ang pinuno ng tao at digmaan ay ang datu
-may 30-100 pamilya ang isang barangay
-pantay-pantay ang mga barangay
-may kinabibilangang uri ang bawat mamamayan
5 Sino ang iskolar na nag-aral ng mga tala ng unang espanol sa pilipinas?
William Henry Scott
6 Ilang uring lipunan ang mayroon noon sa luzon at visayas?
tatlo
7 Ano ang unang uring panlipunan?
Maginoo (Tagalog) o Datu (Visayas)
8 Ano ang pangalawang uring panlipunan?
Binubuo ng maharlika at timawa
9 Ano ang huling uring panlipunan?
Alipin (Tagalog) o Oripun (Visayas)
10 Ano ang pinakamataas na uri sa lahat?
Maginoo
11 Sino ang bumubuo sa mga Maginoo?
-datu and family
-babaylan
12 Ano ang pinamumunuan ng datu?
Pulitikal at Pang-ekonomiyang aspeto ng barangay
13 Sino ang nagpapatupad ng batas?
Datu
14 Sino ang gumagawa ng batas?
Datu at ang kanyang konseho ng mga tagapayo
15 Sino ang kabilang sa konseho ng tagapayo?
Mga matatanda ng barangay
16 Ano ang kaalamang dapat taglayin ng bawat datu?
Kaalaman sa adat
17 Ano ang adat?
Kinaugaliang batas/ Customary law
18 Sino ang tagapagpahayag ng bagong batas?
Umalokohan
19 Ayon kay Zeus Salazar, ano ang responsibilidad ng datu?
-ekonomiya
-pulitika
-militar
-komersyo
-agrikultura
-tagapamagitan sa mga kasaping nag-aaway

...ng barangay
20 Bakit dapat pamahalaan ng datu ang kanyang brgy bilang isang yunit pang-ekonomiya?
Ang batayan ng ekonomiya noon ay nagaganap sa lebel ng brgy
21 Ano ang ibang katawagan sa babaylan?
Katalonan (Tagalog)
Babaylan (Visayas)
22 Ano ang tungkulin ng babaylan?
-pinunong ispiritwal
-nangunguna sa mga ritwal (hal. bago magtanim)
-manggagamot
-tagapamagitan sa Diyos at tao
-tagapamagitan sa kaluluwa ng namatay at ang mga kamag-anak nito
-tagapagpanatili ng tradisyong pasalita ng brgy (hal. epiko, awit, alamat)
23 Sino ang karaniwang nagiging babaylan?
Mga matatandang babae
24 Paano kung gusto ng lalaki na maging babaylan?
Magbibihis, kikilos at magsasalita siya na parang babae
25 Ano ang tawag sa lalaking babaylan?
Bayog o Bayoguin (Visayas)
26 Ano ang pangalawang pinakamataas na uri?
Maharlika at Timawa
27 Ano ang mga maharlika?
Mababang anyo ng dugong-bughaw
28 Ano ang tungkulin ng mga maharlika?
-ipagtanggol ang brgy mula sa kaaway
-panatilihin ang kapayapaan
-samahan ang datu sa digmaan
-tulungan ang datu sa pagtatayo ng bahay
-samahan ang datu sa paglalayag bilang kasama, kung gusto ng datu
29 Ayon kay Plasencia, ano ang kapalit ng pagsama sa datu sa digmaan?
Hindi pagbabayad ng buwis
30 Ano ang isinasagawa bago ng datu bago umalis para sa digmaan?
May piging para sa Maharlika
31 Ano ang ginagawa ng datu sa yamang nakuha mula sa natalong kaaway?
Pinaghahatian nya ito sa mga maharlika
32 Ano ang kapalit ng pagtulong ng maharlika na magpatayo ng bahay ng datu?
Pagpapakain
33 Ano ang uring may pinakamaraming kasapi?
Timawa
34 Ano ang mga timawa?
Mga malayang mamamayan
35 Ano ang ginagawa ng timawa?
Mga gawaing pangkabuhayan (hal. pagsasaka, pangingisda, pakikipagkalakalan)
36 Bakit sila nagbabayad ng buwis sa datu?
Kumikita sila
37 Sino ang nag-ulat ukol sa pag-inom ng timawa sa kopa bago ang datu?
Miguel de Loarca
38 Ano ang kopa?
pitarilla o kopa (goblet)
39 Ano ang kapalit ng kagandahang-loob ng timawa?
ipagtatanggol ng datu ang timawa sa oras ng panganib
40 Ang panday ay timawa rin. Ano ang ginagawa niya?
gumagawa ng mga kasangkapan at sandatang yari sa bakal
41 Sino ang historyador na nagbigay ng dahilan kung bakit pumangit ang depinisyon ng salitang "timawa?"
Nancy Kimuell-Gabriel
42 Ano ang sinabing dahilan ni Kimuell-Gabriel?
Nang dumating ang mga espanyol, ginawang timawa ang lahat. Dahil dito, madaling nasamantala sila. Kaya ngayon, ang timawa ay pagiging alipin sa mga espanyol.
43 Ano ang pinakamababang uri?
alipin
44 Sa mga tagalog, ano ang dalawang uri ng alipin?
Saguiguilid at Namamahay
45 Ano ang aliping namamahay?
-tinatawag ng datu para tumulong sa pagtatayo ng bahay o pagsasaka
-may sariling bahay
-"stay-out"
46 Ano ang aliping saguiguilid?
-nakatira sa bahay ng datu
-pwedeng matawag ng datu sa anumang oras para magtrabaho
47 Bakit nakatira sa bahay ng datu ang aliping saguiguilid?
Dahil may malaking pagkakautang siyang binabayaran
48 Pwede ba, at kailan magiging aliping namamahay ang aliping saguiguilid?
Kapag nabayaran na niya ang pagkakautang niya
49 Sino ang nag-ulat ukol sa mga kondisyon ng pagiging alipin?
F. Landa Jocano
50 Ayon kay Jocano, kailan magiging alipin ang isang mamamayan?
- parusa sa isang mabigat na krimen
- pagkabigong mabayaran ang utang
- ipinanganak sa uring alipin
51 Ilan ang uring panlipunan sa Visayas?
Tatlo
52 Ano ang tatlong uring panlipunan sa Visayas?
Datu, timawa at oripun
53 Sa datu (visayas), ano ang ugat ng kanyang awtoridad?
pamilya at lahing pinagmulan
54 Sa datu (visayas), ano ang ugat ng kapangyarihan niya?
-yaman
-bilang ng nasasakupan/alipin
-angking lakas at talino
55 Ano ang pinagkaiba ng timawa sa katagalugan at ang mga timawa sa visayas?
timawa sa visayas

-sumasama sa digmaan
-sugo ng dato sa pag-aayos ng kasalan ng anak ng datu
-tagatikim ng alak
56 Ano ang ginagawa sa mga o ng mga oripun
-binebenta/binibili
-naninilbihan
-nagsasaka
57 Ano ang tawag sa oripun na may sariling bahay at bukid?
Namahay o tuhay
58 Ano ang tawag sa oripun na nakatira sa bahay ng amo?
ayuey o hayohay
59 Ano ang pinakamababang oripun?
Hayohay
-tumatanggap ng pagkain at damit sa amo
- may 1/4 days lang para sa sarili
60 Kailang magiging timawa ang isang aliping namamahay?
kapag nakapag-asawa sya ng maharlika
61 Kailan magiging alipin ang isang datu?
-Kapag sya'y nahuli ng isa pang datu sa digmaan
-may malaking kasalanan na hindi mabayaran ang multa