4IT218 - Databáze: Závěrečný test

Co řeší následující dotaz jazyka SQL:

select cislo_oddeleni, avg(plat) from zamestnanci group by číslo_oddeleni having avg(plat) > (select avg(plat) from zamestnanci)

a) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je plat větší než průměrný plat všech zaměstnanců
b) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je průměrný plat větší než průměrný plat všech zaměstnanců
c) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je plat větší než průměrný plat zaměstnanců jejich oddělení
d) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je plat větší než jakýkoliv plat v jiných odděleních
Click the card to flip 👆
1 / 19
Terms in this set (19)
Co řeší následující dotaz jazyka SQL:

select cislo_oddeleni, avg(plat) from zamestnanci group by číslo_oddeleni having avg(plat) > (select avg(plat) from zamestnanci)

a) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je plat větší než průměrný plat všech zaměstnanců
b) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je průměrný plat větší než průměrný plat všech zaměstnanců
c) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je plat větší než průměrný plat zaměstnanců jejich oddělení
d) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je plat větší než jakýkoliv plat v jiných odděleních
b) Vypisuje čísla oddělení a průměrné platy oddělení, ve kterých je průměrný plat větší než průměrný plat všech zaměstnanců
SQL příkaz „delete from osoba" má provést:

a) Zrušení tabulky osoba
b) Zrušení definice tabulky osoba ze systémového katalogu
c) Smazání všech dat(řádků) z tabulky osoba
d) Není dokončen a proto nebude proveden
c) Smazání všech dat(řádků) z tabulky osoba
Při měření výkonnosti databází se používají testy TCP, které z následujících metrik se nepoužívají k měření výkonnosti OLAP systémů.

a) Transakce za minutu
b) Cena systému / počet dotazů za hodinu
c) Cena systému /počtem transakcí za minutu
d) Počet dotazů za hodinu
b) Cena systému / počet dotazů za hodinu
d) Počet dotazů za hodinu
Při měření výkonnosti databázových systémů se používaly testy TCP. Které z následujících metrik se nepoužívají pro měření výkonnosti OLTP systémů:

a) Transakce za minutu
b) Cena systému / počet dotazů za hodinu
c) Cena systému /počtem transakcí za minutu
d) Počet dotazů za hodinu
a) Transakce za minutu
c) Cena systému /počtem transakcí za minutu
Rozdíl je možné v jazyce SQL vyjádřit pomocí klausulí:

a) is not null
b) not exists
c) not in a vnořeného dotazu
d) minus
c) not in a vnořeného dotazu
d) minus
Transakce v databázovém zpracování:


a) Slouží pro vyjádření vazeb mezi daty zpracovanými v databázovém prostředí
b) Slouží k zajištění konzistence databáze a řízení více uživatelského přístupu k datům
c) Vyjadřují vztah mezi primárním a cizím klíčem v relačních tabulkách
d) Je logická posloupnost operací, která je promítána do databáze jako celek
b) Slouží k zajištění konzistence databáze a řízení více uživatelského přístupu k datům
d) Je logická posloupnost operací, která je promítána do databáze jako celek
Co znamená OLTP v databázovém zpracování:

a) Není to zkratka
b) On-line trade processing
c) On-line time processing
d) On-line transaction processing
d) On-line transaction processing
Cizí klíč se v relačních databázových systémech používá pro:

a) Vyjádření vztahu mezi řádky tabulky
b) Zachycení vlastnictví dat
c) Zachycení počtu výskytů relační množiny
d) Jednoznačnou identifikaci řádků relační tabulky
žádná z uvedených odpovědí není správná
Primární klíč v databázové tabulce:

a) Slouží k tomu, aby se automaticky číslovaly záznamy
b) Má stejné vlastnosti jako sekundární index
c) Může obsahovat duplicitní hodnoty
d) Slouží jako jednoznačný identifikátor řádků této tabulky
d) Slouží jako jednoznačný identifikátor řádků této tabulky
Jaké jsou základní množinové operace relační algebry:

a) Spojení
b) Rozdíl
c) Průnik
d) Projekce
e) Restrikce
f) Sjednocení
b) Rozdíl
c) Průnik
f) Sjednocení
Databázový systém ORACLE 10g nebo 11g je databázovým systémem postaveným na: a) Relačně-objektovém modelu b) Objektovém modelu c) Hierarchickém datovém modelu d) Síťovém datovém modelua) Relačně-objektovém modeluJako správnou odpověď či odpovědi označte tvrzení, která představují doporučenou praxi při modelování dat reprezentovaných pomocí Resource description Framework (RDF) a) Existující slovníky, či ontologie není doporučeno kombinovat b) IRI sloužící jako identifikátory objektů by měly být tvořeny jako tzv. LD IRI, aby bylo možné využít zvláštního linked data protokolu pro diferencování dat c) Při modelování je doporučené využít v maximální míře existujících slovníků a ontologií d) Protože se IRI se strukturou webu budou měnit, není doporučováno využít IRI, podle užitých vzorůb) IRI sloužící jako identifikátory objektů by měly být tvořeny jako tzv. LD IRI, aby bylo možné využít zvláštního linked data protokolu pro diferencování dat c) Při modelování je doporučené využít v maximální míře existujících slovníků a ontologiíOznačte pravdivá tvrzení týkající se ontologií a slovníků v kontextu sémantického webu a dat reprezentovaných pomocí Resource Description Framework (RDF) a) Ontologie/slovník je reprezentován pomocí RDF b) Ontologie/slovník definuje třídy a predikáty pro reprezentaci dat z určité domény pomocí RDF c) Ontologie/slovník představuje katalog určité databáze (tohle nevim) d) Jak ontologie/slovníky, tak konceptuální schémata používají stejnou terminologii, tj. entitní množiny, atributy entitních množiny a vazby mezi entitními množinamia) Ontologie/slovník je reprezentován pomocí RDF b) Ontologie/slovník definuje třídy a predikáty pro reprezentaci dat z určité domény pomocí RDFJaký je hlavní přístup k datům NoSQL databázovému systému klíč-hodnota? a) Přístup pomocí specializovaného jazyka umožňujícího vyhledávání v uložených hodnotách b) Přístup pomocí hodnoty, která vrací hledaný klíč c) Přístup pomocí klíče záznamu. Dotaz vrací hodnotu k zadanému klíči d) Přístup pomocí jazyka SQL umožňujícího vyhledávání v uložených hodnotáchc) Přístup pomocí klíče záznamu. Dotaz vrací hodnotu k zadanému klíčiMějme tabulky faktura s primárním klíčem číslo_fakt a zakaznik s primárním klíčem číslo_zak. Dále byl vytvořen objekt typu SEQUENCE pomocí následujícího příkazu: CREATE SEQUENCE cisla_seq START WITH 100 INCREMENT BY 1; Hodnota z objektu cisla_seq doposud nebyla získána žádným příkazem. Při řešení úlohy dále předpokládejme, že tabulky faktura a zakaznik mají vedle sloupců představujících primární klíč všechny další sloupce potřebné k tomu, aby dále uvedené příkazy mohly být provedeny Které z následujících tvrzení je pravdivé? a) Po provedení příkazu INSERT INTO faktura VALUES (cisla_sq.nextval, 'Pavel Nový', TO_DATE('2018- 05-24', 'YYYY-MM-DD')); již nebude možné použit objekt cisla_seq pro generování hodnot při vkládání či aktualizaci dat v tabulce zakaznik, protože při prvním p b) Provádění příkazu INSERT INTO faktura VALUES (cisla_sq.nextval, 'Pavel Nový', TO_DATE('2018-05- 24', 'YYYY-MM-DD')); skončí chybou. Objekt typu SEQUENCE je třeba asociovat se sloupcem požadované tabulky pomocí příkazu ALTER SEQUENCE. c) Provádění příkazu INSERT INTO faktura VALUES (cisla_sq.nextval, 'Pavel Nový', TO_DATE('2018-05- 24', 'YYYY-MM-DD')); skončí chybou. Objekt typu SEQUENCE je třeba asociovat se sloupcem požadované tabulky pomocí příkazu ALTER TABLE. d) Žádné z uvedených tvrzení není pravdivéd) Žádné z uvedených tvrzení není pravdivéKterý nebo které z následujících příkazů jazyka SQL neslouží k přidělování či odebírání oprávnění provádět operace v rámci databáze nebo s databázovými objekty? a) SELECT b) ROLLBACK c) REVOKE d) COMMITa) SELECT b) ROLLBACK d) COMMITIndexy v databázi: a) Jediný způsob uložení dat v objektově relačních databázových systémech b) Tabulky s obráceným pohledem na data c) Pomocné struktury k urychlení vyhledávání dat d) Vytvořeny pro každý alfanumerický sloupec každé databázové tabulkyc) Pomocné struktury k urychlení vyhledávání datJaké části databázového jazyka jsou nejčastěji rozlišovány: a) Data Definition Language b) Data Selection Language c) Data Control Language d) Data Manipulation Language e) Data Description Languagea) Data Definition Language c) Data Control Language d) Data Manipulation LanguageJaké organizace se zabývají standardizací databázového jazyka SQL? a) ANSI b) ICT Unie c) ISACA d) ISO e) OGC f) IECa) ANSI d) ISO f) IEC