NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to escape
 2. invent
 3. capital
 4. worship a God
 5. canals provided drinking water
 1. a
  oddawać cześć Bogu
 2. b
  stolica
 3. c
  uciec
 4. d
  wynaleźć
 5. e
  kanały dostarczały wody pitnej

5 Multiple choice questions


 1. olbrzymi budynek

 2. powierzchnia wody

 3. zrobiony z kamienia
 4. ruchliwe, spokojne miasto

 5. wymuszony

5 True/False questions

 1. narrow entrance
  wąskie wejście

        

 2. a jet of water
  strumień wody

        

 3. audience
  wynaleźć

        

 4. a religious center
  strumień wody

        

 5. a city of great strength
  strumień wody