NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. a city of great strength
 2. they enjoyed the advantage of having their own garden
 3. it was left empty and forgotten
 4. a large rock
 5. canals provided drinking water
 1. a
  zostało zostawione puste i zapomniane
 2. b
  wielka skała
 3. c
  miasto o dużej sile
 4. d
  oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu
 5. e
  kanały dostarczały wody pitnej

5 Multiple choice questions

 1. liczba ludności około 300

 2. wąskie wejście

 3. publiczność

 4. zrobiony z kamienia

 5. powierzchnia wody

5 True/False questions

 1. huge building
  olbrzymi budynek

        

 2. mid-winter festival
  późnozimowe święto

        

 3. a busy, peaceful cityruchliwe, spokojne miasto

        

 4. a religious center
  strumień wody

        

 5. eventually
  stolica