NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. stretch of water
 2. a religious center
 3. forced
 4. they enjoyed the advantage of having their own garden
 5. people belonging to royal families
 1. a
  ludzie należący do rodzin królewskich
 2. b
  wymuszony
 3. c
  centrum religijne
 4. d
  powierzchnia wody
 5. e
  oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu

5 Multiple choice questions


 1. zrobiony z kamienia

 2. miasto o dużej sile

 3. wielka skała

 4. strumień wody
 5. przez wiele wieków

5 True/False questions

 1. canals provided drinking water
  strumień wody

        

 2. a nearby mountain
  pobliska góra

        

 3. it was left empty and forgotten
  pobliska góra

        

 4. audience
  publiczność

        

 5. capital
  zboże

        

Create Set