NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. audience
 2. mid-winter festival
 3. a large rock
 4. a nearby mountain
 5. worship a God
 1. a
  późnozimowe święto
 2. b
  oddawać cześć Bogu
 3. c
  publiczność
 4. d
  wielka skała
 5. e
  pobliska góra

5 Multiple choice questions

 1. ruchliwe, spokojne miasto
 2. liczba ludności około 300

 3. powierzchnia wody

 4. wynaleźć

 5. centrum religijne

5 True/False questions

 1. made from stone
  zrobiony z kamienia

        

 2. narrow entrance
  publiczność

        

 3. canals provided drinking water
  kanały dostarczały wody pitnej

        

 4. a circular temple
  okrągła świątynia

        

 5. they enjoyed the advantage of having their own garden
  oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu