NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. a large rock
 2. canals provided drinking water
 3. audience
 4. huge building
 5. a busy, peaceful city
 1. a
  kanały dostarczały wody pitnej
 2. b
  wielka skała
 3. c
  olbrzymi budynek
 4. d
  publiczność
 5. e ruchliwe, spokojne miasto

5 Multiple choice questions


 1. wynaleźć

 2. w końcu

 3. strumień wody

 4. stolica

 5. pobliska góra

5 True/False questions

 1. made from stone
  modlić się do Boga

        

 2. they enjoyed the advantage of having their own garden
  oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu

        

 3. a city of great strength
  miasto o dużej sile

        

 4. corn
  wymuszony

        

 5. a religious center
  strumień wody