NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. a busy, peaceful city
 2. audience
 3. a jet of water
 4. pray to God
 5. mid-winter festival
 1. a
  późnozimowe święto
 2. b
  publiczność
 3. c
  modlić się do Boga
 4. d ruchliwe, spokojne miasto
 5. e
  strumień wody

5 Multiple choice questions


 1. wąskie wejście

 2. w końcu

 3. olbrzymi budynek

 4. oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu

 5. powierzchnia wody

5 True/False questions

 1. a city of great strength
  strumień wody

        

 2. a large rock
  publiczność

        

 3. a population of about 300
  strumień wody

        

 4. it was left empty and forgotten
  strumień wody

        

 5. corn
  wymuszony