NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. huge building
 2. a jet of water
 3. a nearby mountain
 4. they enjoyed the advantage of having their own garden
 5. a religious center
 1. a
  strumień wody
 2. b
  pobliska góra
 3. c
  oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu
 4. d
  centrum religijne
 5. e
  olbrzymi budynek

5 Multiple choice questions


 1. w końcu

 2. miasto o dużej sile

 3. wymuszony

 4. późnozimowe święto

 5. zostało zostawione puste i zapomniane

5 True/False questions

 1. narrow entrance
  publiczność

        

 2. invent
  zboże

        

 3. capital
  zboże

        

 4. to escape
  wymuszony

        

 5. a population of about 300liczba ludności około 300

        

Create Set