NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. a large rock
 2. a circular temple
 3. for many centuries
 4. huge building
 5. to escape
 1. a
  okrągła świątynia
 2. b
  uciec
 3. c
  wielka skała
 4. d
  olbrzymi budynek
 5. e przez wiele wieków

5 Multiple choice questions


 1. powierzchnia wody

 2. oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu

 3. modlić się do Boga

 4. późnozimowe święto

 5. strumień wody

5 True/False questions

 1. a nearby mountain
  wielka skała

        

 2. made from stone
  wielka skała

        

 3. a population of about 300liczba ludności około 300

        

 4. audience
  wynaleźć

        

 5. canals provided drinking water
  strumień wody