NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. it was left empty and forgotten
 2. canals provided drinking water
 3. worship a God
 4. a population of about 300
 5. audience
 1. a
  zostało zostawione puste i zapomniane
 2. b
  kanały dostarczały wody pitnej
 3. c
  publiczność
 4. d liczba ludności około 300
 5. e
  oddawać cześć Bogu

5 Multiple choice questions


 1. strumień wody
 2. ruchliwe, spokojne miasto

 3. wąskie wejście

 4. powierzchnia wody

 5. pobliska góra

5 True/False questions

 1. capital
  stolica

        

 2. mid-winter festival
  zrobiony z kamienia

        

 3. a city of great strength
  miasto o dużej sile

        

 4. for many centuriesprzez wiele wieków

        

 5. invent
  zboże