NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. invent
 2. pray to God
 3. to escape
 4. worship a God
 5. eventually
 1. a
  w końcu
 2. b
  oddawać cześć Bogu
 3. c
  uciec
 4. d
  wynaleźć
 5. e
  modlić się do Boga

5 Multiple choice questions

 1. liczba ludności około 300

 2. wymuszony

 3. oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu

 4. zostało zostawione puste i zapomniane

 5. stolica

5 True/False questions

 1. a city of great strength
  miasto o dużej sile

        

 2. canals provided drinking water
  kanały dostarczały wody pitnej

        

 3. people belonging to royal families
  ludzie należący do rodzin królewskich

        

 4. mid-winter festival
  późnozimowe święto

        

 5. audience
  publiczność