4 terms

Decomposition

decomposition
STUDY
PLAY
XXXCO3
CO2 + XXXO
XXXHCO3
H2O + CO2 + XXXO
XXXClO3
O2 + XXXCl
NH4XXX
NH3 + HXXX