Passiivi (tehdä: tehdään); SM2, kpl 1

Term
1 / 82
pakata
Click the card to flip 👆
Terms in this set (82)
keskustellakeskustellaantullatultaanluovuttaaluovutetaankorjatakorjataanyrittääyritetäänjärjestääjärjestetäänmyöhästyämyöhästytäänehtiäehditäänpäästäpäästäänyöpyäyövytäänjutellajutelltaanvaratavarataanvuokratavuokrataansanoasanotaansäilöäsäilötäänpuhuapuhutaankysyäkysytäänpitääpidetäänopiskellaopiskellaanuidauidaanmyydämyydäänsaadasaadaanlaulaalauletaantietäätiedetäänhuutaahuudetaankieltääkielletäänlentäälennetäänkääntääkäännetäänpiirtääpiirretäänlöytäälöydetäänrakentaarakennetaansiirtääsiirretääntunteatunnetaantyöntäätyönnetäänymmärtääymmärretäänlähettäälähetetäänvastatavastataankävelläkävellääntarvitatarvitaankirjoittaakirjoitetaananoaanotaanpyytääpyydetäänsoittaasoitetaanleipoaleivotaanitkeäitketäännukkuanukutaanpestäpestääntupakoidatupakoidaanuskoauskotaanvoidavoidaanmatkustaamatkustetaanampuaammutaanleikkiäleikitäänurheillaurheillaantoivoatoivotaanalkaaaletaannähdänähdäänpalatapalataanollaollaanmaksaamaksetaannauraanauretaankantaakannetaanratsastaaratsastetaantuodatuodaanlyödälyödääntilatatilataanavataavataanpelatapelataansaapuasaavutetaanmuistaamuistetaanlenkkeillälenkkeilläänsiivotasiivotaan