Akademiske ord, verb 1-50

å beskrive
Click the card to flip 👆
1 / 50
Terms in this set (50)
å beskrive
å knytte
å forstå
å nevne
å benytte
å presentereto presentå forklareto explainå innebæreto entail, implyå basereto baseå forsøketo attempt, tryå definereto defineå oppfatteto perceive, comprehendå representereto representå utføreto carry out, to perform (a task)å omtaleto mention, discuss, refer toå uttrykketo expresså undersøketo investigate, examineå pregeto characterize, influence, engraveå påpeketo point outå tolketo interpretå anseto consider, regardå inkludereto includeå oppståto arise, come into existenceå utgjøreto constitute, to make upå danneto create, form, shapeå eksistereto existå peketo pointå tilpasseto adapt to, fitå forholdeto relate to, behave, withholdå antato assume, presume, supposeå fokusereto focuså belyseto bring to light, reveal, illuminateå understreketo underline, emphasizeå foregåto take place, happenå intervjueto interviewå vektleggeto emphasizeå referereto referå fremståto appear, seemå studereto studyå formidleto convey, mediateå tydeto denote, signify, decipherå analysereto analyzeå betrakteto regard, to considerå medføreto cause, result in, to entailå begripeto comprehend