130 terms

Welsh phrases

Welsh phrases from for Cwrs Mynediad units 1-15
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

How are you?
Sut mae?
Good morning
Bore da
Good afternoon
Prynhawn da
Good evening
Noswaith dda
Good night
Nos da
Goodbye
Hwyl / da boch chi
Who are you?
Pwy dych chi?
Nice to meet you
Braf cwrdd a chi
What's your name?
Beth yw'ch enw chi?
Are you Gareth?
Gareth dych chi?
What's your phone number?
Beth yw'ch rhif ffon chi?
Where do you live?
Ble dych chi'n byw?
I live in Lampter
Dw i'n byw yn Lampter
I live near Tesco
Dw i'n byw ar bwys Tesco
I don't live in Pontypool
Dw i ddim yn byw yn Pontypool
Where do you come from originally?
O ble dych chi'n dod yn wreiddiol?
I come from Ebbw Vale
Dw i'n dod o Glyn Ebbw
What do you do?
Beth dych chi'n wneud?
I 'm a teacher
Athro dw i
Where do you work?
Ble dych chi'n gweithio?
I work in a shop
Dw i'n gweithio mewn shop
I work in the bank
Dw i'n gweithio yn y banc
I work for Asda
Dw i'n gweithio i Asda
What's his name?
Beth yw ei enw e?
What's her name?
Beth yw ei henw hi?
He's David
David yw e
She's Kim
Kim yw hi
Who's he?
Pwy yw e?
Is he Ian?
Ian yw e?
What is his phone number?
Beth yw ei rif ffon e?
What is Jeans phone number?
Beth yw rhif ffon Jean
Where does she live?
Ble mae hi'n byw?
She lives in a flat
Mae hi'n byw mewn fflat
He lives in the town
Mae e'n byw yn y dre
She lives in the country
Mae hi'n byw yn y wlad
Where does she come from originally?
O ble mae hi'n byw dod yn wreiddiol?
He comes from Aberdare originally
Mae e'n dod o Aberdare
What does she do?
Beth mae hi'n wneud
He's a builder
Adeiladwr yw hi
Does he work
Ydy e'n gweithio?
Yes, he works as a gardener
Ydy, mae e'n gweithio fel garddwr
Your welcome
Croeso
How are things tonight?
Sut mae heno
How are you today?
Sut dych chi heddiw?
Excuse me
Esgusodwch fi
I'm Leanne's husband
Gwr Leanne dw i
He's Helen's husband
Gwr Helen yw e
She's Kevin's partner
Partner Kevin yw hi
She's Leanne's friend
Ffrind Leanne yw hi
I'm going to Cardiff
Dw i'n mynd i Gaerdydd
I'm going to see friends
Dw i'n mynd i weld ffrindiau
I'm going to work
Dw i'n mynd i gwaith
I'm not going to the game
Dw i ddim yn mynd i'r gem
I'm not going to the pub
Dw i ddim yn mynd i'r dafarn
Where are you going tomorrow?
Ble dych chi'n mynd yfory?
Where are you going over the holidays?
Ble wyt ti'n
And you?
A chi?
Are you going to Ddolgellau?
Dych chi'n mynd i Ddolgellau?
Are you going swimming?
wyt ti'n mynd i nofio?
He's going home
Mae e'n mynd adre
She's going to relax
Mae hi'm mynd i ymlacio
He's not going to the bank
Dyw e ddim yn mynd i'r banc
Where's he going tomorrow night?
Ble mae e'n mynd nos yfory?
Is he going to the class?
ydy e'n mynd i'r dosbarth?
Is she going to Builth?
Ydy hi'n mynd i Builth
What's the weather like today?
Sut mae'r tywydd heddiw?
It's fine / nice
Mae hi'n braf
It's raining
Mae bwrw glaw
Is it cold?
Ydy hi'n oer?
What was the weather like yesterday?
Sut oedd y tywydd ddoe?
It was fine yesterday
Roedd hi'n braf ddoe
What will the weather be like tomorrow?
Sut bydd y tywydd yfory?
It will be warm tomorrow
Bydd hi'n dwym yfory
It will be worse tomorrow
Bydd hi'n waeth yfory
What do you like doing in your spare time?
Beth dych chi'n hoffi wneud yn eich amser sbar?
I like reading
Dw i'n hoffi darllen
We like running
Dyn ni'n hoffi rhedeg
Do you like swimming?
Wyt ti'n hoffi nofio?
Do you like cooking?Dych chi'n hoffi coginio?
Dych chi'n hoffi coginio?
I don't like gardening
Dw i ddim yn hoffi garddio
We don't like fishing
Dyn i ddim yn hoffi pysgota
What does he like doing in his spare time?
Beth mae e'n hoffi wneud yn ei amser sbar?
She likes swimming
Mae hi'n hoffi nofio
He likes playing football
Mae e'n hoffi chwarae pel-droed
Does he like playing squash?
Ydy e'n hoffi chwarae sboncen?
He doesn't like watching rugby
Dyw e ddim yn hoffi edrych ar rygbi
She doesn't like dancing
Dyw hi ddim yn hoffi dawnsio
I've got a VW
Mae VW gyda fi
We've got a Ford
Mae Ford gyda ni
I haven't got a car
Does ddim car gyda fi
Have you got a car?
Oes car gyda ti?
I've got one daughter
Mae un ferch gyda fi
We've got two sons
Mae dau fab gyda ni
I haven't got any children
Does ddim plant gyda fi
How many children do you have?
Faint o blant sy gyda ti
He's got a dog
Mae ci gyda fe
She's got a cat
Mae cath gyda hi
They've got children
Mae plant gyda nhw
She hasn't got money
Does ddim arian gyda hi
Does he have a dog?
Oes ci gyda fe?
Do they have children?
Oes plant gyda nhw?
Have you got any interests?
Oes diddordebau gyda ti?
Where do you go swimming?
Ble dych chi'n mynd i nofio?
With whom do you go swimming?
Gyda phwy wyt ti'n mynd i nofio?
I go swimming with a friend
Dw i'n mynd i nofio gyda ffrind
Have you got time?
Oes amser gyda chi?
Has he got money?
Oes arian gyda fe?
We haven't got enough space
Does ddim digon o le gyda ni
How many children do you have
Faint o blant sy gyda ti
I have two children
Mae dau o blant gyda fi
I have a son and a daughter
Mae mab a merch gyda fi
I have two sons and two daughters
Mae dau faba dwy ferch gyda fi
I have three sons and one daughter
Mae tri mab ac un ferch gyda fi
My father
Fy nhad i
My husband
Fy ngwr i
My boyfriend / girlfriend
Fy nghariad i
My brothers name is Nick
Nich yw enw fy mrawd i
My grandmothers name was Irene
Irene oedd enw fy man-gu i
What is your brothers name?
Beth yw eich brawd chi?
What was your grandfathers name?
Beth oedd enw eich tad-cu chi
Dr Bassett is my doctor
Dr Basset yw fy noctor i
John is the name of my boss
John yw enw fy mos i
Whats your phone number?
Beth yw dy rif ffon di?
What make is your car?
Beth yw mec dy gar di?
How old is your daughter?
Faint yw oedran ei ferch e?
She's a year (old)
Mae hi'n flwydd oed
How old is her son?
Faint yw oedran ei mab hi?
He's four
Mae e'n bedair oed
Do you know his father?
Dych chi's nabod ei dad e?
Yes, I know his father
Ydy, dw i'n nabod ei dad e