Språklege verkemiddel

Metafor
Click the card to flip 👆
1 / 12
Terms in this set (12)
Metafor
Språkleg bilete der eit ord vert transportert frå eitt tydingsområde til eit anna
Samanlikning
Det blir sett likskap mellom to eller fleire ting ved hjelp av samanlikningsordet "som"
Besjeling
Eit språkleg bilete der konkrete ting får menneskelege eigenskapar
Personifikasjon
Eit språkleg bilete der abstrakte ting får menneskelege eigenskapar
Symbol
Ein konkret ting eller ei konkret handling som betyr eller representerer noko større
Gjentaking
Nokon ord eller formuleringar går att i teksten
Kontrast
Motsetnad
Ironi
Ein seier det motsette av det ein meiner
Allusjon
Ein referanse til ein annan tekst, eit kunstverk, ei historisk hending eller ein kjend person som mottakaren kjenner til frå før
Overdriving
Ein tek hardt i eller brukar sterke uttrykk om noko for å forsterke det
UnderdrivingEin uttrykker noko svakare enn det som er reelt, ein bagatelliserer hendingarAllitterasjonBokstavrim, når fleire ord startar på same konsonant eller fleire ord som startar med ein vokal kjem etter kvarandre