NAME

Question types


Start with


Question limit

of 35 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. red
 2. pony tail
 3. handsome
 4. moustache
 5. tall
 1. a mustasch
 2. b hästsvans
 3. c rött
 4. d stilig
 5. e lång (om personer och byggnader)

5 Multiple choice questions

 1. ljust
 2. vacker
 3. fräknar
 4. medelålders
 5. glasögon

5 True/False questions

 1. fringelugg

        

 2. younglångt (om hår tex)

        

 3. prettysöt

        

 4. beardrött

        

 5. oldrött