NAME

Question types


Start with


Question limit

of 35 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. plaits
 2. long
 3. tall
 4. attractive
 5. glasses
 1. a glasögon
 2. b långt (om hår tex)
 3. c vacker, tilldragande
 4. d lång (om personer och byggnader)
 5. e flätor

5 Multiple choice questions

 1. snygg
 2. gammal
 3. omkring 30
 4. tjock
 5. mörkt

5 True/False questions

 1. curlygullig

        

 2. of medium heightmed normal kroppsbyggnad

        

 3. straightärr

        

 4. beardrött

        

 5. pony taillång (om personer och byggnader)