101 terms

101 critical Latin principal parts

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ăpiscor
ăpiscī (3) aptus sum get
ăgō
ăgĕre (3) ēgī āctum do
arcĕō
arcēre (2) arcŭī ——— keep off
arcessō also accersō
arcessĕre (3) (also arcessīre [4]) arcessīuī arcessītum send for
cădō
cădĕre (3) cĕcĭdī cāsum fall
caedō
caedĕre (3) cĕcīdī caesum beat
cēdō
cēdĕre (3) cessī cessum yield
cernō
cernĕre (3) crēuī crētum sift
cŏlō
cŏlĕre (3) cŏlŭī cultum cultivate
crescō
crescĕre (3) crēuī crētum grow (intransitive)
in-cŭbō
incŭbāre (1) incŭbŭī incŭbĭtum lie on (intransitive)
in-cumbō
incumbĕre (3) incŭbŭī incŭbĭtum lay oneself upon
discō
discĕre (3) dĭdĭcī ——— learn
dŏcĕō
dŏcēre (2) dŏcŭī doctum teach
ĕdō
ēsse (3) ēdī ēsum eat
ēdō
ēdĕre (3) ēdĭdī ēdĭtum bring forth
ĕgĕō
ĕgēre (2) ĕgŭī ——— need
ĕmō
ĕmĕre (3) ēmī ēmptum buy
fallō
fallĕre (3) fĕfellī falsum trick
fătĕor
fătērī (2) fassus sum confess
făuĕo
făuēre (2) fāuī fautum favour
fendō
fendĕre (3) fendī fensum strike
fīdō
fīdĕre (3) fīsus sum ——— trust
fīgō
fīgĕre (3) fīxī fīxum fix
findo
findĕre (3) fĭdī fissum split
fingo
fingĕre (3) finxī fictum form
fŏuĕō
fŏuēre (2) fōuī fōtum warm
fŏr
fārī (1) fātus sum speak
frŭor
frŭī (3) frūctus sum enjoy
fŭgĭō
fŭgĕre (3/4) fūgī fŭgĭtum flee
fŭgō
fŭgāre (1) fŭgāuī fŭgātum rout
fundō
fundĕre (3) fūdī fūsum pour
fundō
fundāre (1) fundāuī fundātum found
fungor
fungī (3) fūnctus sum perform
iăcĕō
iăcēre (2) iăcŭī [fut. ptcp. iăcĭtūrus] lie
iăcĭō
iăcĕre (3/4) iēcī iactum hurl
iungō
iungĕre (3) iūnxī iūnctum join
iŭuō
iŭuāre (1) iūuī iūtum help
lābor
lābī (3) lapsus sum glide
lĕgō
lĕgĕre (3) lēgī lēctum collect
lēgō
lēgāre (1) lēgāuī lēgātum appoint
lĭgō
lĭgāre (1) lĭgāuī lĭgātum bind
mentĭor
mentīrī (4) mentītus sum deceive
mētĭor
mētīrī (4) mēnsus sum measure
mĕtō
mĕtĕre (3) messŭī messum reap
mōlĭor
mōlīrī (4) mōlītus sum exert oneself
mŏrĭor
mŏrī (3/4) mortuus sum [fut. ptcp. moritūrus] die
mŏror
mŏrārī (1) mŏrātus sum delay
nanciscor
nanciscī (3) na(n)ctus sum obtain
nascor
nascī (3) nātus sum be born
nĭtĕō
nĭtēre (2) [ē-nĭtŭī] ——— shine
nītor
nītī (3) nīsus (nixus) sum lean on
oppĕrĭor
oppĕrīrī (4) opper(ī)tus sum wait for
ordĭor
ordīrī (4) orsus sum begin
ŏrĭor
ŏrīrī (4 but sts as 3) ortus sum arise
pandō
pandĕre (3) pandī passum spread
pangō
pangĕre (3) pĕpĭgī or pēgī pactum fix
parcō
parcĕre (3) pĕpĕrcī parsum spare
pārĕō
pārēre (2) pārŭī pārĭtum come forth or obey
părĭō
părĕre (3/4) pĕpĕrī partum produce
părō
părāre (1) părāuī părātum prepare
pāscō (also pascor)
pāscĕre (3) pāuī pāstum feed
pătĕō
pătēre (2) pătŭī ——— lie open
pătĭor
patī (3/4) passus sum suffer
pendĕō
pendēre (2) pĕpendī ——— hang (intransitive)
pendō
pendĕre (3) pĕpendī pensum hang (transitive)
porrĭgō (contr. porgō)
porrĭgĕre (3) porrēxī porrēctum stretch forth
pŏtĭor
pŏtīrī (4) pŏtītus sum acquire
quaerō
quaerĕre (3) quaesīuī or quaesĭī quaesītum seek
queō
quīre (4 but sts as 2) quīuī or quĭī quĭtum be able
quĕror
quĕrī (3) questus sum complain
rĕor
rērī (2) rătus sum think
rŭō
rŭĕre (3) rŭī rŭtum rush or fall
scandō
scandĕre (3) [a-scendī] [a-scensum] climb
scindō
scindĕre (3) scĭdī scissum tear
sĕrō
sĕrĕre (3) sēuī sătum sow
sĕrō
sĕrĕre (3) sĕrŭī sertum weave
seruĭō
seruīre (4) seruīuī or seruĭī seruītum be a slave
seruō
seruāre (1) seruāuī seruātum preserve
sĭnō
sĭnĕre (3) sīuī sĭtum allow
sistō
sistĕre (3) stĭtī stătum stand (usu. transitive)
stătŭō
stătŭĕre (3) stătŭī stătūtum to set up
stō
stāre (1) stĕtī [-stĭtī in cmpds] stătum stand (intransitive)
stringo
stringĕre (3) strinxī strictum draw tight or graze
strŭō
strŭĕre (3) struxī structum build
tangō
tangĕre (3) tĕtĭgī tactum touch
tĕgō
tĕgĕre (3) texī tectum cover
tergĕō (also tergo [3])
tergēre (2) tersī tersum wipe
texō
texĕre (3) texŭī textum weave
tendō
tendĕre (3) tĕtendī tentum or tensum stretch
tĕnĕō
tĕnēre (2) tĕnŭī tentum hold
tĕrō
tĕrĕre (3) trīuī trītum rub
tingō (also tingŭō)
tingĕre (3) tinxī tinctum moisten
uĕhō
uehĕre (3) uexī uectum carry
uersor (also uorsor)
uersārī (1) uersātus sum be (engaged in)
uertō (also uortō)
uertĕre (3) uertī uersum turn
uincĭō
uincīre (4) uinxī uinctum bind
uincō
uincĕre (3) uīcī uictum conquer
uīuō
uīuĕre (3) uīxī uīctum live
uoluō
uoluĕre (3) uoluī uŏlūtum roll
ūtor
ūtī (3) ūsus sum use
OTHER SETS BY THIS CREATOR