11 terms

food-mian, the flour group

STUDY
PLAY
面粉
miàn fěn (flour)
面包
miàn bāo (bread)
面条
miàn tiáo (noodles)
意大利面
yì dà lì miàn (pasta)
炒面
chǎo miàn (fried noodles)
凉面
liáng miàn (cool noodles)
拉面
lā miàn (Ramen)
包子
bāo zi (steamed bun)
汉堡包
hàn bǎo bāo (hamburger)
饺子
jiǎo zi (dumpling)
包子真好吃。
Bāo zi zhēn hǎo chī. ( The steamed bun is yummy.)