11 terms

food-mi, the rice group

STUDY
PLAY
大米
dà mǐ (rice)
米饭
mǐ fàn (cooked rice)
炒饭
chǎo fàn (fried rice)
咖喱饭
gá lí fàn (curry rice)
吃饭
chī fàn (to have a meal)
zhōu (porridge)
鸡饭
jī fàn (chicken rice)
鸡蛋
jī dàn (egg)
玉米
yù mǐ (corn)
蛋糕
dàn gāo (cake)
我要吃米饭。
Wǒ yào chī mǐ fàn. ( I want to eat rice.)
OTHER SETS BY THIS CREATOR