How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

10 terms

food-rou, the meat group

STUDY
PLAY
ròu (meat)
鸡肉
jī ròu (chicken meat)
牛肉
niú ròu (beef)
羊肉
yáng ròu (mutton)
猪肉
zhū ròu (pork)
鱼肉
yú ròu (fish meat)
牛排
niú pái (steak)
牛奶
niú nǎi (milk)
奶酪
nǎi lào (cheese)
牛油
niú yóu (butter)