How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

10 terms

food-3 meals

STUDY
PLAY
早饭
zǎo fàn (breakfast)
午饭
wǔ fàn (lunch)
晚饭
wǎn fàn (dinner)
点心
diǎn xīn (snack)
麦片
mài piàn (cereal)
shuǐ (water)
果汁
guǒ zhī (juice)
饼干
bǐng gān (biscuits)
月饼
yuè bǐng (mooncakes)
比萨
bĭ sà (pizza)