κληδων, ονος

omen in word, invocation; name

τρεω

flee, run away; fear

ἥμισυς, εια, υ

half

πενομαι

work, toil; be poor

παλαμναῖος, α, ον

one guilty of violence, murderer (παλαμη, palm of hand; cunning)

σφαγή

slaughter; the throat

κελαινός, η, ον

black, dark

ερδω, ερξς, ερξα

do

καταρτυω

prepare, train, equip

ευπεμπελος

placable, or easily sent away (hapax)

σκηπτω

prop, support; hurl

ετήτυμος

true, genuine (poetic for έτυμος)

διαιρεω

divide; determine

ευχερής

indifferent to evil, unsqueamish

*τλαω, τλησομαι, ετλην, τετλαμεν

undergo, suffer

θροεω

cry aloud

στεῖνος, τό

strait, pressure

κράτος, τό

strength; (κρατός=gen of κράς, poetic for κάρα, head)

οπαζω

make follow; grant

εφορευω

=εφοραω

λαῖφος, εος τό

piece of cloth, sail (poetic)

αυχεω, imp. ηυχουν, aor. ηυχησα

boast, plume oneself, declare

αλαπαζω

empty, drain, exhaust

ἕρμα, τό

prop, support, reef

κυροω

confirm, ratify

σύντομος, ον

cut short, abridged

μαρπτω

take hold of, seize

προσβολη

application, touch; attack

φώς, φωτός ὀ

man (poetic)

πιφαυσκω

make manifest, declare

θοῦρος/θούριος, ον

(with i, poetic) rushing, impetuous (θρωσκω, leap, spring, rush)

εμπολαω

get by barter

δροίτη

bath

δακνω, δηξομαι, εδακον, α.π. εδηχθην

bite, sting

δεω

bind, fetter

κνώδαλον

dangerous creature (only here in trag, usually satyr)

ασθμαινω

breathe hard, pant, make an effort

κῦμα, ατος, τό

wave, billow; foetus (κυω, conceive)

ερνος, τό

shoot, sprout, offspring

ἅλις

in abundance, enough

βόρβορος ὁ

mire, filth (only here in trag.)

σέβας, τό

reverential awe; holiness (only nom and acc)

ἔρυμα, τό

fence, guard

ὁμιλία

intercourse, company

ιός

poison; arrow; ίον, το; violet

θυμοω

make angry, provoke; θυμουμαι, be wroth

λοίσθιος, α, ον

last

ὡς τάχιστα

as swiftly as possible

τεῦχος, εος, τό

weapon, implement; vessel

αγχόνη

strangling, hanging (αγχω, squeeze, strangle)

μὸρος, ὁ

destiny; doom, death

καινυμαι

surpass, excel

κηλῖς, ιδος η

stain, defilement

φύλλοv, το

leaf

επισευω

drive; set in motion against; hurry, agitate

λειχήν, ηνος, ὁ

lichen; blight

στεναζω

sigh deeply

ῥεζω

do, perform (common in epic and tragedy, not in attic Prose)

δυσοιστος, ον

(οισω) hard to bear

ἄχνη

a/t that comes off surface; froth, chaff

βροτηρ, ηρος ο

eating

σταλαγμος

dropping, dripping

δυσκηλος

past remedy (κηλεω, charm, bewitch)

κλεις, κλειδος, η

bar, bolt, key

σφραγιζω

close with a seal; authenticate, confirm (σφραγίς, ιδος, η· gem, ring, seal)

κοιμαω

lull, put to sleep, calm

ακροθίνιον

first-fruits

γαμηλιος, ον

of wedding, nuptial

δηναιός

long-lived (δήν, for a long time)

επιρρεω

flow upon; keep on floating

θηγάνη

whetstone

εμμανης

frantic, raving

καμνω, καμουμαι, εκαμον

work, toil

γημορος, ὁ

landowner

οιζυ(ρ)ός

wretched, woeful

ανωγα

perf (pres) order, bid (mostly epic)

δρόσος ἡ

dew

αημα, τὸ

blast, wind

επιστειχω

approach (στειχω, come, go, march)

επίσκοπος, ον

hitting the mark, successful

επίρρυτος

running, overflowing; abundant

ευθηνεω

thrive, flourish

φιτυποιμην, ενος, ο

gardener (φιτυμα, το· shoot, scion, son)

φαιδρός, α, ον

bright, beaming (φαω,

θεσπιζω

prophesy, foretell

ονήσιμος

profitable, favorable (ονινημι, ονησω, ωνησα, profit, help, delight)

βρυω

be full to bursting, swell, teem with

ναιω

settle, cause to settle

λαγχανω

obtain by lot

αμπλακημα

error, offense (αμπλακειν, miss, fall short of, sin)

αμαθυνω

utterly destroy, pulverize (αμαθος/αμμος, ἡ, sand)

φλογμος

flame, blaze

φυτόν, τό

plant; creature

γόνος

child; produce; begetting

ἕρμαιον, τό

gift of hermes; windfall; good luck

αμβλωπος

dim, dark

αοιδή, ἡ

song (ῳδη, attic contraction)

ανδροκμης, ητος

man-wearying, man-slaying

επιβριθω

fall heavy upon

επηρατος

lovely, delightsome (mostly homeric) (εραω)

γανυμαι

be glad about (c. dat, gen. in Aesch)

αναινομαι

reject, renounce, refuse

βρεμω

roar; crash

αισιμία

due apportionment

ἴκταρ

closely together, hard by (adv)
close to, + gen

κερδαλεος, α, ον

crafty, cunning (of Archilochus' fox)

κατευγματα, τα

vows, curses

προσπολος

attendant, minister προσπολεω, be such a servant (πολεω, go over, range over; plow)

φεγγος, εος, τό

light, splendor, lustre

ωγύγιος

of Ogygia (legendary king of attica); primeval

κεῦθος, εος τό

depth, inner chamber (κεῦθμων, lair, hiding place) (κευθω, cover, conceal)

ἵλαος

propitious, gentle, kindly

δαπτω, δαψω, εδαψα

devour

μολπή

song, dance (μελπω, celebrate with song/dance)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording