10 terms

Chinese Made Easy Bk 2 Ch 10 English, pinyin, simplified

chinese
STUDY
PLAY
guitar
吉他 jí tā
sing
唱歌 chàng gē
paint a picture
画画儿 huà huàr
piano
弹钢琴 tán gāng qín
play the violin
拉小提琴 lā xiǎo tí qín
play a stringed instrument
弹 tán
pull/play musical instument
拉 lā
play the guzheng
弹古筝 tán gǔ zhēng
at the same time
一边....一边 yì biān...yì biān
besides....
除了....chú le...