12 terms

Audrey Mandarin Set 1

Chinese
STUDY
PLAY
Good morning
早 上 好 zǎo shàng hǎo
Hello (noon)
中 午 好 zhōng wǔ hǎo
Good afternoon
下 午 好 xià wǔ hǎo
Good evening
晚 上 好 wǎn shàng hǎo
Good night
晚 安 wǎn ān
clothes
衣 服 yī fu
crow
乌 鸦 wū yā
a bird's nest
鸟 窝 niǎo wō
feed fish
喂 鱼 wèi yǘ
hello (formal)
您 好 nín hǎo
hello
你 好 nǐ hǎo
goodbye
再 见 zài jiàn