39 terms

Aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Agglomeratie
Een centrale afstand met daaraan vastgegroeide (voor)steden en dorpen
Absolute afstand
De afstand uitgedrukt in kilometers hemelbreed gemeten.
Akkerbouw
Het verbouwen van voedselgewassen en niet-eetbare gewassen
Bevolkingsdichtheid
Het aantal inwoners per vierkante kilometers
Boezem
Tijdelijk opslaggebied (sloten,kanalen,plassen) voor overtollig water uit een polder
Bosbouw
Kweken van bomen
Centrale stad
De belangerijkste stad in een stadgewest
Delta
De vertakkingen van een rivier in een aantal wivierlopen,vlak voor de monding
Deltaplan
De bescherming van Zuidwest-Nederland tegen de zee door de aankeg van dammen en stormvloedkeringen die zeegaten afsluiten
Dijk
Kade om het water te keren
Droogmakerij
Een watervlakte die is drooggelegd met behukp van onder andere een ringdijk,ringvaart eb gemalen of molens. Een droogmakerij is een polder
Gemaal
Sterke pompen die het water wegmalen
Indijking
Landaanwinning aan zee. Als een gebied hoog genoeg is opgeslibd wordt het ingedijkt. De dijk wordt dan in de richting van de zee verlengd
Intensivering
De vergroting van de landbouwproductie door inzet van veel kapitaal en kennis
Kwelder
Buitendijkse gronden aan zee, die alleen bij hoge vloed overstromen.
Landbouw
De manier waarop mensen voedsel produceren door gewassen te verbouwen of door dieren te houden
Landelijk gebie
Gebied met weinig bebouwing en veel open ruimte
Landinrichting
Herinrichting van landelijk gebied met aandacht voor landbouw,natuurbehoud en recreatie
Mechanisatie
Vervanging van mensen door machines
Opslibbing
Landaanwinning aan zee. Als een gebied hoog genoeg is opgeslibd wordt het ingedijkt. De dijk wordt dan in de richting van de zee opgelegd
Polder
Door dijken omringd gebied waarbinnen de waterstand beheerst kan worden. Dat betekent: overtollig water kun je lozen met behulp van sluisjes,windmolens en gemalen
Randstad
Het grootste stedelijke gebied van Nederland, dat bestaat uit de v,ier grote steden Amsterdam,arotterdam,Den Haag en Utrecht, met de dorpen en steden ertussen liggen.
Regiem
De wisselingen in de waterafvoer van een rivier in de loop van een jaar
Relatieve afstand
De afstand uitgedrukt in tijd
Re-urbanisatie
Als na jaren van bevolkingsafname het aantal inwoners van de stad weer stijgt
Ringdijk
De dijk rondom een droogmakerij
Ringvaart
Een watergang die ligt tussen twee dijken (de ringdijk). In de ringvaart wordt het water uit een droogmakerij gepompt
Ruilverkavering
Herinrichting van landelijk gebied met het doel de landbouwopbrengsten te verhoden
Ruimte voor rivier
Het plan om rivieroverstromingen te voorkomen door versterking en verhoging van dijken en door verbetering van de waterafvoer
Specialisatie
Het zich richten van boeren op een vorm van landbouw
Stadsgewest
De (voor)steden en dorpen rond een centrale stad die veel contacten hebben met de centrale stad, maar ook onderling
Stedelijk gebied
Steden en stadsgewesten die (bijna) aan elkaar zijn vastgegroeid
Suburbanisatie
De verstedelijking van het platteland rond een grote stad
Terp
Heuvel die beschermt tegen hoog water, door bewoners zelf opgehoogd met grond en afval
Tuinbouw
Een vorm van akkerbouw met speciale tuinbouwgewasen (groente,fruit en bloemen) en met grotere inzet van kapitaal en arbeid
Uiterwaard
Het gebied tussen de rivierbedding en de rivierdijk
Veeteelt
Het houden van dieren voor bepaalde producten.
Verstedelijking
De groei van het aantal stadsbewoners
Zuiderzeewerken
De aanleg van de afsluitdijk tussen friesland en noord-holland en de aanleg van 5 grote polders (droogmakerijen) in de voormalige Zuiderzee (nu ijsselmeer)
OTHER SETS BY THIS CREATOR