197 terms

#20 - Diarhebion Cymraeg

Wedi'u copio o hen wefan y BBC, lle mae modd chwarae gêm "crogwr" - http://www.bbc.co.uk/cymru/ieithgi/gem/diarhebol.shtml
STUDY
PLAY
Dyfal donc a dyr y garreg
Constant blows will break the stone
Anodd tynnu cast o hen geffyl
It's hard to make an old horse unlearn a trick
Allwedd calon, cwrw da
The key to the heart, good beer
Cartref yw cartref, er tloted y bo
Home is home, no matter how poor
Diwedd y gân yw'r geiniog
The end of the song is the penny
Gorau adnabod, d'adnabod dy hun
The best knowledge is self-knowledge
Gorau arf, arf dysg
The best weapon, the weapon of learning
Gorau athro, adfyd
The best teacher, adversity
Gorau cyfaill, llyfr da
The best friend, a good book
Gwell crefft na golud
Better craft than wealth
Henaint ni ddaw ei hunan
Old age doesn't come by itself
Teg edrych tuag adref
It's good to look homewards
Lle crafa'r iâr y piga'r cyw
Where the hen scratches, the chick will peck
Mwyaf trwst llestri gweigion
Empty vessels make the most noise
Hoff gân bob aderyn ei lais ei hun
Every bird likes its own voice
Mwyaf ei fost, lleiaf ei orchest
The greater his boast, the lesser his achievement
Un wennol ni wna wanwyn
One swallow doesn't make a summer
Gwyn y gwêl y frân ei chyw
The crow sees its chick as white
Man gwyn man draw
A blessed place yonder
Nid ar redeg mae aredig
Ploughing cannot be done at a run
I'r pant y rhed y dŵr
Water runs to the hollow
Rhy hwyr codi pais ar ôl piso
It's too late to lift your petticoat after pissing
Daw bola'n gefn
A full stomach becomes your backbone/strength
Hir y cnoir tamaid chwerw
Bitter morsels are long chewed
Gwell yw blys na glythineb
Lust is better than gluttony
Digon o fara, ychydig o ddiod
Bread in plenty - drink in moderation
Hir wrth ei fwyd, hir wrth ei waith
Long at his food, long at his work
Yf ddwr fel ych a gwin fel brenin
Drink water like an ox and wine like a king
Tri enllyn iechyd - mel, ymenyn a llaeth
The three foods of health - honey, butter and milk
Araf yn dod at fwyd, araf yn mynd at waith
Slow to come to food, slow to come to work
Mae brân i bob brân
There's a crow for every crow
Tinddu medd y frân wrth yr wylan
"Black-arse" says the crow to the seagull
Mae eisiau aderyn lân i ganu
It takes a clean bird to sing
Mae aml lwyth wedi troi yn y porth
Many's the load that has spilled in the gate
Angof pob absen
All who are absent are forgotten
Ni thorrir asgwrn gan air caled
A hard word never breaks a bone
Mawrth a ladd, Ebrill a fling
March kills, April skins
Daw Awst, daw nos
August comes, night comes
Y mwya'i fai, parota'i feio
The most at fault, the readiest to blame
Rhaid enllyn da gyda bara llwyd
You need good relish with mouldy bread
Cas gan gath y ci a'i bratho
A cat hates the dog that bites it
Brithdir i fuwch a chrasdir i ddafad
Moderate land for a cow - arid for the sheep
A bryn gig a bryn esgyrn
Who buys meat buys bones
A ddwg wy a ddwg fwy
Who steals an egg will steal more
A fo ben, bid bont
Who would be a leader, must be a bridge
A fynno glod, bid farw
Who would desire praise, must die
A fynno iechyd, bid lawen
Who would be healthy, must be merry
A geir yn rhad, a gerdd yn rhwydd
What is got cheaply will walk easily
Adwaenir dyn wrth ei gyfeillion
A man is known by his friends
Angel pen ffordd, diawl pen tan
Highway angel, hearthside devil
Angen a ddysg i hen redeg
Need will teach the old to run
Aml yw haint ym mol hen
Many are the ailments of an old stomach
Amser yw'r meddyg
Time is the doctor
Anaml elw heb antur
Profit without enterprise is unlikely
Anodd iachau hen glefyd
It's hard to heal an old illness
Arfer yw hanner y gwaith
Experience is half the work
Athro da yw amser
Time is a good teacher
Awel y canolddydd a ddwg law yn ebrwydd
A midday breeze will bring rain swiftly
Bach hedyn pob mawredd
The seed of all greatness is small
Bedd a wna bawb yn gydradd
The grave makes all equal
Brawd mygu yw tagu
The brother of smothering is choking
Brenin pob llyffant ar ei domen ei hun
Every toad is a king on his own mound
Cadw dy dafod i oeri dy gawl
Keep your tongue to cool your soup
Call pob un yn ei farn ei hun
Everyone is wise in his own estimation
Canmol dy fro a thrig ynddi
Praise your home area and live there
Cas athro heb amynedd
A teacher without patience is hateful
Castell pawb, ei dŷ
Everyone's home is their castle
Ceffyl da yw ewyllys
Willingness is a good horse
Ceir llawer cam gwag trwy sefyll yn llonydd
Many are the false steps that come through standing still
Celf orau yn y tŷ: gwraig dda
The best implement in the house: a good wife
Celwydd sydd yn marchogaeth ar ddyled
Untruth rides upon debt
Cenedl heb iaith, cenedl heb galon
A nation without a language, a nation without a heart
Cenfigen yw gwraidd pob cynnen
Envy is at the root of all antagonism
Clust doeth a lwnc wybodaeth
A wise ear will devour knowledge
Crefftwr tafod hawdd ei nabod
A craftsman of the tongue is easy to know
Crochaf yr afon, lleiaf y pysgod
The wilder the river the fewer the fish
Cura'r haearn tra fo'n boeth
Strike the iron while it's hot
Cwsg yw bywyd heb lyfrau
A life without books is sleep
Cydymaith asyn ei glustiau
An ass's companion is its ears
Cyfaill blaidd, bugail diog
A wolf's friend, a lazy shepherd
Cyfoeth pob crefft
All craft is wealth
Cyfoethog pob bodlon
All who are satisfied are wealthy
Cyfyng ac eang yw dewis
Choice is both narrow and wide
Cymydog da ydyw clawdd
A hedge is a good neighbour
Cyntaf ei og, cyntaf ei gryman
First with the harrow, first with the sickle
Chwedl a gynydda fel caseg eira
A story grows like a snowball
Chwefror garw; porchell marw
A rough February, a dead piglet
Chwerthin a wna ynfyd wrth foddi
A fool laughs as he drowns
Chwynnwch eich gardd eich hun yn gyntaf
Weed your own garden first
Da yw dant i atal tafod
A tooth is good to hinder a tongue
Deuparth gwaith ei ddechrau
Two thirds of a job is its starting
Deuparth llwyddiant, diwydrwydd
The greater part of success is diligence
Dim glaw Mai, dim mêl Medi
No rain in May, no honey in September
Diwedd pob peth yw cyffes
A confession is the end of all things
Drych i bawb ei gymydog
Everyone's neighbour is a mirror to themselves
Dwla dwl, dwl hen
The most foolish fool an old fool
Dyled ar bawb ei addewid
Everyone's promise is a debt
Eglwys cybydd, ei gist
A miser's church is his chest
Eli pob dolur yw amynedd
Patience is the balm to every wound
Enfys y bore, aml gawodau
A rainbow in the morning, many showers
Esgeulus pob hen
All who are old are neglectful
Fe fynn y gwir ei le
The truth will demand its place
Gaeaf gwyn, ysgubor dynn
A white winter, a tight barn
Gair mam a bery'n hir
A mother's word lasts long
Gan bwyll y mae mynd ymhell
It's slowly that you travel far
Gloddest awr a newyn blwyddyn
An hour's feast and a year's famine
Gochel gyfaill a elo'n feistr
Beware a friend who becomes a master
Gorau cam, cam cyntaf
The best step is the first step
Gorau cof, cof llyfr
The best memory, the memory of a book
Gorau cyfoeth, iechyd
The best wealth, health
Gorau Cymro, Cymro oddi cartref
The best Welshman, a Welshman away from home
Gorau prinder, prinder geiriau
The best scarcity, a scarcity of words
Gormod o ddim nid yw'n dda
Too much of anything is no good
Gwae a fag neidr yn ei fynwes
Woe to him who nurses a snake in his bosom
Gweddw crefft heb ei dawn
A craft without talent is a widow
Gwell amcan gof na mesur saer
Better a blacksmith's guess than a carpenter's measure
Gwell bachgen call na brenin ffol
Better a wise boy than a foolish king
Gwell bygwth na tharo
Better to threaten than to strike
Gwell ci da na dyn drwg
Better a good dog than a bad man
Gwell cydwybod na golud
Better conscience than wealth
Gwell cymydog yn agos na brawd ymhell
Better a near neighbour than a distant brother
Gwell digon na gormod
Better enough than too much
Gwell hanner na dim
Better half than nothing
Gwell hwyr na hwyrach
Better late than later
Gwell mam anghenog na thad goludog
Better a needy mother than a rich father
Gwell pwyll nag aur
Better judgement than gold
Gwell synnwyr na chyfoeth
Better sense than wealth
Gwell un hwde na dau addaw
Better one 'take this' than two promises
Gwell yr heddwch gwaethaf na'r rhyfel gorau
Better the worst peace than the best war
Gwerth dy wybodaeth i brynu synnwyr
Sell your knowledge to buy sense
Gwna dda unwaith, gwna dda eilwaith
Who does good once will do it a second time
Gwr dieithr yw yfory
Tomorrow's a stranger
Gwr heb bwyll, llong heb angor
A man without judgement, a ship without an anchor
Gwybedyn y dom a gwyd uchaf
A fly on a midden climbs the highest
Gwynfyd herwr yw hwyrnos
A poacher's heaven is the late night
Hawdd cymod lle bo cariad
Reconciliation is easy where there is love
Heb ei fai, heb ei eni
He who is without blame has not been born
Hen bechod a wna gywilydd newydd
An old sin will make a new shame
Hir ei dafod, byr ei wybod
Long his tongue, short his knowledge
Hir pob aros
All waiting is long
Hir yn llanc, hwyr yn ŵr
Long a lad, late a husband
Ionawr cynnes, Mai oer
A warm January, a cold May
Llaw ddiofal a fydd gwag
A careless hand will be empty
Llon colwyn ar arffed ei feistres
Happy a pup on his mistress' lap
Llwm yw'r ŷd lle mae'r adwy
The corn is bare where the gate is
Llysywen mewn dwrn yw arian
Money is an eel in the fist
Mae ffôl yn ymlid ei gysgod
The fool chases his shadow
Meistr pob gwaith yw ymarfer
Practice is the master of every craft
Na ddeffro'r ci a fo'n cysgu
Don't wake a sleeping dog
Nerth cybydd yw ei ystryw
A miser's strength is his canniness
Nes penelin nag arddwrn
The elbow's closer than the wrist
Ni cheir gan lwynog ond ei groen
All you'll get from a fox is his skin
Ni wyr dyn ddolur y llall
No man knows another's pain
Nid athro ni ddysg ei hunan
He is not a teacher who cannot himself learn
Nid aur popeth melyn
Not everything that's yellow is gold
Nid byd, byd heb wybodaeth
A world without knowledge is not a world
Nid doeth a ymryson
He who will argue is not wise
Nid hawdd bodloni pawb
It isn't easy to satisfy everyone
Nid oes ar uffern ond eisiau ei threfnu
Hell only needs organizing
Nid rhodd rhodd oni bydd o fodd
A gift is only a gift if it is freely given
Nid rhy hen neb i ddysgu
No-one is too old to learn
Nid tegwch heb wragedd
Without women there is no beauty
Nid yw'r hoff o lyfr yn fyr o gyfaill
A booklover never lacks a friend
Nid yw rhinwedd byth yn mynd yn hen
Virtue never grows old
O ddau ddrwg gorau y lleiaf
Of two evils, the lesser is the best
Oedran a wyr fwy na dysg
Age knows more than learning
Oer yw'r cariad a ddiffydd ar un chwa o wynt
A love which is extinguished by one breath of wind is cold
Oni byddi gryf, bydd gyfrwys
If you can't be strong, be crafty
Pawb a fesur arall wrtho'i hunan
Everyone compares others to himself
Perth hyd fogel, perth ddiogel
A hedge up to the navel is a safe hedge
Po fwyaf y bai, lleiaf y cywilydd
Whoever is most to blame is the most shameless
Po fwyaf y cwsg, hwyaf yr einioes
The longer the sleep, the longer the life
Pryn wael, pryn eilwaith
Buy badly, buy twice
Rhaid cropian cyn cerdded
You must crawl before walking
Rhaid i'r dderwen wrth gysgod yn ieuanc
The oak needs shade while it's young
Rhaid wrth lwy hir i fwyta gyda'r diafol
You need a long spoon to eat with the devil
Rhed cachgi rhag ei gysgod
A coward runs from his shadow
Rhydd i bawb ei farn, ac i bob barn ei llafar
Everyone is entitled to their opinion, and their opinion to be voiced
Tebyg i ddyn fydd ei lwdwn
A man's beast will be like him
Tecaf fro, bro mebyd
The fairest place, the place of one's upbringing
Trech gwlad nag arglwydd
A land is stronger than a lord
Trwy dwll bychan y gwelir goleuni
Light is seen through a small hole
Twyllo arall, twyllo dy hunan
Cheat another, cheat yourself
Un celwydd yn dad i gant
One lie is a father to a hundred
Utgorn angau yw peswch sych
A dry cough is the herald of death
Yf dy gawl cyn oero
Drink your soup before it cools
Y fesen yn dderwen a ddaw
The acorn will become an oak
Y gwaith a ganmol y gweithiwr
The work praises the worker
Y llaw a rydd a gynnull
The hand that gives will gather
Y mae gweithred yn well na gair
An action is better than a word
Y mwyaf ei fost, lleiaf ei orchest
The greater his boast, the lesser his achievement
Yn yr hwyr y mae nabod gweithiwr
It is in the evening that a worker is known
Yr afal mwyaf yw'r pydraf ei galon
The biggest apple has the rottenest heart
Yr euog a ffy heb neb yn ei erlid
The guilty flees when no-one chases him
Yr hen a wyr, yr ieuanc a dybia
The old know, the young suppose
A fo'n ddigwilydd a fo'n ddigolled
The shameless will be without loss
Adar o'r unlliw hedant i'r unlle
Birds of the same colour fly to the same place
OTHER SETS BY THIS CREATOR