Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

ektefelle (en)

spouse

partner (en)

(same-sex) partner

samboer (en)

domestic partner

kjæreste (en)

girlfriend, boyfriend

elske (-et, -et)

love

være glad i (var, har vært)

be fond of

være forelsket i (var, har vært)

be in love with

kysse (-et, -et)

kiss

klemme (-te, -t)

hug

kyss (et)

kiss

klem (en)

hug

Vi møttes på skolen.

We met at school.

Vi møttes på jobben.

We met at work.

Vi møttes på nettet.

We met on the web.

Vi møttes gjennom felles venner.

We met through common friends.

Hun tok initiativet.

She took the initiative.

Han inviterte meg på kino.

He invited me to dinner.

Jeg bad ham på kaffe.

I asked him to coffee.

Jeg sjekket opp henne.

I flirted with her.

Vi sjekket opp hverandre.

We flirted with each other.

Han gav seg ikke.

He didn't give up.

Det var kjærlighet ved første blikk.

It was love at first sight.

Kjemien stemte.

The chemistry was right.

Jeg falt for sjarmen hans.

I fell for his charm.

Jeg falt for hele personen.

I fell for the whole person.

Det sa "pling" med en gang.

It said "click" right away.

Jeg syntes han var kjekk.

I thought he was handsome.

Jeg syntes hun var søt.

I thought she was cute.

Vi har vært sammen i 30 år.

We have been together for 30 years.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording