NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jeg får få eller ingen frynsegoder.
 2. Det er et godt miljø.
 3. Jeg har mye frihet i denne jobben.
 4. Jeg kommer i kontakt med forskjellige mennesker.
 5. Jeg jobber kveldsskift.
 1. a I get few or no fringe benefits.
 2. b I work the evening shift.
 3. c I come in contact with different people.
 4. d I have a lot of freedom in this job.
 5. e There is a good environment.

5 Multiple choice questions

 1. The job has high status.
 2. I have a lot of vacation.
 3. There isn't a good environment.
 4. I don't have a steady job.
 5. I work as a freelancer.

5 True/False questions

 1. Jeg har mye ansvar i denne jobben.I have a lot of responsibility in this job.

        

 2. Jeg ser de samme menneskene hver dag.I see the same people every day.

        

 3. Man kan ikke gjøre karriere i denne jobben.One can have a career in this job.

        

 4. Jobben er dårlig betalt.The job is poorly paid.

        

 5. Jeg er misfornøyd med lønna.I am dissatisfied with the salary.

        

Create Set