NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jeg ønsker meg ny datamaskin.
 2. Jeg har lave boutgifter.
 3. Jeg har en dårlig jobb.
 4. Jeg er misfornøyd med økonomien min.
 5. Jeg har stort studielån.
 1. a I have a large student loan.
 2. b I have a bad job.
 3. c I want a new computer.
 4. d I am dissatisfied with my finances.
 5. e I have low housing expenses.

5 Multiple choice questions

 1. I have a bad salary.
 2. I have a good salary.
 3. I have high car expenses.
 4. I have few expenses.
 5. I earn little.

5 True/False questions

 1. Jeg bruker mest penger på utdanningen min.I spend the least money on clothing.

        

 2. Jeg tjener mye.I earn little.

        

 3. Jeg bruker minst penger på klær.I spend the most money on my education.

        

 4. Jeg er fornøyd med økonomien min.I am satisfied with my finances.

        

 5. Jeg har høy skatt.I have high taxes.