NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jeg har dårlig lønn.
 2. Jeg har bra lønn.
 3. Jeg tjener mye.
 4. Jeg sløser med penger.
 5. Jeg har høye bilutgifter.
 1. a I waste money.
 2. b I have a good salary.
 3. c I have a bad salary.
 4. d I have high car expenses.
 5. e I earn a lot.

5 Multiple choice questions

 1. I have low housing expenses.
 2. I am satisfied with my finances.
 3. I have low taxes.
 4. I have many expenses.
 5. I earn little.

5 True/False questions

 1. Jeg har stort studielån.I have a large student loan.

        

 2. Jeg bruker mest penger på utdanningen min.I spend the most money on my education.

        

 3. Jeg er misfornøyd med økonomien min.I am dissatisfied with my finances.

        

 4. Jeg har høy skatt.I have low taxes.

        

 5. Jeg har ingen gjeld.I have a large debt.