NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jeg har dårlig lønn.
 2. Jeg har bra lønn.
 3. Jeg bruker mest penger på utdanningen min.
 4. Jeg har lav skatt.
 5. Jeg har få utgifter.
 1. a I have low taxes.
 2. b I have a good salary.
 3. c I have few expenses.
 4. d I have a bad salary.
 5. e I spend the most money on my education.

5 Multiple choice questions

 1. I have a large student loan.
 2. I have a good job.
 3. I have high taxes.
 4. I earn little.
 5. I have a bad job.

5 True/False questions

 1. Jeg har råd til å kjøpe ny bil.I can afford to buy a new car.

        

 2. Jeg sløser med penger.I save money.

        

 3. Jeg er fornøyd med økonomien min.I am satisfied with my finances.

        

 4. Jeg har stor gjeld.I have no debt.

        

 5. Jeg har lave boutgifter.I have low housing expenses.