NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jeg tjener mye.
 2. Jeg bruker mest penger på utdanningen min.
 3. Jeg har bra lønn.
 4. Jeg har en dårlig jobb.
 5. Jeg har høye bilutgifter.
 1. a I have a bad job.
 2. b I have high car expenses.
 3. c I have a good salary.
 4. d I earn a lot.
 5. e I spend the most money on my education.

5 Multiple choice questions

 1. I can afford to buy a new car.
 2. I am satisfied with my finances.
 3. I have no debt.
 4. I have a large student loan.
 5. I want a new computer.

5 True/False questions

 1. Jeg sløser med penger.I save money.

        

 2. Jeg har stor gjeld.I have no debt.

        

 3. Jeg sparer penger.I save money.

        

 4. Jeg er misfornøyd med økonomien min.I am dissatisfied with my finances.

        

 5. Jeg bruker minst penger på klær.I spend the most money on my education.

        

Create Set