NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jeg har råd til å kjøpe ny bil.
 2. Jeg har høye bilutgifter.
 3. Jeg sløser med penger.
 4. Jeg har få utgifter.
 5. Jeg er fornøyd med økonomien min.
 1. a I can afford to buy a new car.
 2. b I have few expenses.
 3. c I waste money.
 4. d I am satisfied with my finances.
 5. e I have high car expenses.

5 Multiple choice questions

 1. I am dissatisfied with my finances.
 2. I have no debt.
 3. I save money.
 4. I spend the most money on my education.
 5. I have a good salary.

5 True/False questions

 1. Jeg har en god jobb.I have a bad job.

        

 2. Jeg har lav skatt.I have low taxes.

        

 3. Jeg har mange utgifter.I have low housing expenses.

        

 4. Jeg har lave boutgifter.I have many expenses.

        

 5. Jeg har en dårlig jobb.I have a good job.

        

Create Set