28 terms

Chinese 11.2

STUDY
PLAY
为什么
wèi shénme
东西
dōngxi
玩儿
wánr, to have fun/play
晚上
wǎnshang, evening
wǎn, late
bàn, half
xiě, to write
汉字
hànzì
zì, character
睡觉
shuìjiào, to sleep
起床
qǐchuáng, to get up
chuáng, bed
应该
yīnggāi, should
gāi, should
问题
wèntí, question/problem
可以
kěyǐ, may
chén
下课
xiàkè, to dismiss class
吃饭
chīfàn, to eat a meal
chē, vehicle
跳舞
tiàowǔ, to dance
唱歌
chànggē, to sing
回答
huídá, to answer
zhàn, to occupy
lǐ, inside
zhì, to
dōng, east
西
xī, west