Kapittel 4 - Uorganisk analyse

Term
1 / 46
Hvilke to deler består av kjemisk analyse av?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (46)
Hvilke to deler består av kjemisk analyse av?
Kvalitativ og kvantitativ del.
Hva finner man ved kvantitativ analyse?
Hvor mye av et bestemt stoff en løsning inneholder.
Hva finner man ved kvalitativ analyse?
Hvilke deler et ukjent stoff består av.
Nevn noen eksempler på kvantitativ analyse.
Titrering; veiing.
Nevn noen eksempler på kvalitativ analyse.
Saltsyre på marmor; hydrogenperoksid på blod.
Hva er fellingsreaksjoner?
Reaksjon der to stoffer danner bunnfall, fordi produktet er tungtløselig.
Hvilke ioner danner gjerne tungtløselige salter med metaller?
Anionene hydroksider OH(-) og sulfid S(2-).
Hva er en kompleksdanning?
Et metallion, sentralionet, omringes av molekyler eller anioner, ligander, i komplekser. Ofte er kompleksene er fargerike.
Hvilke komplekser er særlig viktige/vanlige?
Komplekser av innskuddsmetaller.
Hvilken farge har kompleks av kobber og ammoniakk?
Sterkt blå.
Hvilken farge har kompleks av jern og tiocyanat?Blodrødt.Hva er analysegangen når man skal finne ut hva en ukjent legering eller salt består av?Forprøver, anionanalyse, kationanalyseHvilke forprøver har vi?Utseende, løselighet, lukt, pH-verdi og flammeprøve.Hvorfor gjør vi forprøver?For å få noen indikasjoner om det ukjente stoffet.Forprøver; hva får vite om et ukjent stoff av løseligheten?Er det uløselig eller tungtløselig, kan det inneholde tungmetaller. Er det veldig lettløselig kan det inneholde nitrater, ammonium, natrium eller kalium.Forprøver; hva får vi vite om et ukjent stoff av løseligheten?Salter som lukter ammoniakk inneholder gjerne ammonium. Salter av acetat lukter eddik.Forprøver; hva kan vi se på fargen til et ukjent stoff?Noen innskuddsmetaller har karakteristiske farger. Kobber(2+)-salter er blå, nikkel(2+)-ioner er salter, jern(3+)-salter er brune, og jern(2+)-salter er svakt grønne eller grå.I en løsning er pH-verdien sterkt sur. Hvilket ion kan løsningen inneholde?Jern(III)I en løsning er pH-verdien svakt sur. Hvilket ion kan løsningen inneholde?Cu, Ni, Zn, NH4, Fe(II)I en løsning er pH-verdien svakt basisk. Hvilket ion kan løsningen inneholde?CH3COO - Acetat/etanatI en løsning er pH-verdien basisk. Hvilket ion kan løsningen inneholde?Vannløselig karbonat CO3(2+)Hvordan kan vi dobbeltsjekke om prøven inneholder ammoniakk?Tilsette til NaOH, fordi da går all ammonium over til ammoniakk.En flammeprøve brenner gult. Hvilket ion kan være tilstede?Natrium.En flammeprøve brenner grønt. Hvilket ion kan være tilstede?Barium.En flammeprøve brenner oransje. Hvilket kan være tilstede?Kalsium.En flammeprøve brenner blått. Hvilket kan være tilstede?Kalium.Hvilke ioner skal vi kunne påvise på Kjemi 2-nivå?Klorid Cl, bromid Br, jodid I, sulfat SO4(2-), nitrat NO3(-), karbonat CO3(2-) og acetat CH3COO.Hvordan analyserer vi etter et ukjent anion?Vi tilsetter reagenser med kjente produkter, og ser hva som danner bunnfall.Hvilke anioner påvises ved uttelling ved sølvnitrat AgNO3?Klorid, bromid og jodid.Hvilket ion utfeller med bariumnitrat?Sulfat SO4(2-)Hva påvises ved fargereaksjon med Saltzmanns reagens?Nitrat NO3. Vi må først tilsette sink, så NO3 går til NO2. NO2 reagerer. Så med reagenset.Hva bruser ved tilsetting av HCl?Karbonat. Det dannes karbondioksid.Hva påvises ved tilsetting av svovelsyre?Acetat. Det lukter eddik etter syra tilsettes.Hvilke stoffer felles ut i gruppe I?KloriderHvilke stoffer felles ut i gruppe II?Svært tungtløselige sulfiderHvilke stoffer felles ut i gruppe III?Mindre tungtløseige sulfiderHvilke stoffer felles ut i gruppe IV?Tungtløselig karbonaterHvordan påvirker likevektsreaksjonen H_2S + 2H_2O -> S^(2-) + 2H_3O^+ utfelling av sulfider?Sur løsning: forskjøvet mot venstre -> lite sulfid. Tungtløselige sulfider felles ut. Basisk løsning: forskjøvet mot høyre -> mer sulfid. Mindre tungtløselige stoffer felles ut.Hvordan måles alkalinitet?mmol/L.Hva er alkalinitet?Et mål på vannet bufferevne. Hvor god evne har de negative, basiske ionene til å motså sur nedbør?Ved hvilken pH er er endepunktet når man måler alkalinitet?pH = 4,5Hva er prinsippet i kolorimetri/kolofotometri?Instrumentet sender ut hvitt lys. En spesifikk bølgelengde absorberes av den fargede vannprøven. Fargen som absorberes er komplementærfargen til vannets farge.Hva skjer nå syre tilsettes til en løsning med karbonatiner?Brusing. CO2 dannes.Hva lukter det av acetationer når de reagerer med syre?Eddik, fordi eddiksyre dannes.Når lukter ammoniumioner ammoniakk?Når natronlut tilsettes.Hva skjer når NH3 reagerer med kobber(ii)ioner?Sterk blå farge.