52 terms

Butod kag Inting

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

afternoon
hapon
all
tanan
and
kag
answer
sabat
ask
mangkot
bad
malain
best friends
mag-amigohay
books
libro
but
pero
carabao
tinday
children
mga bata
clouds
panganod
cowboy
bakero
friends
amigohay
grass
hilamon
great
maayo gid katama
I don't think so
daw indi na guro
looking
gatan-aw
lunchtime
pagpanyaga
lying
maghigda
mister
tivo
my
akon
on the back
sa likod
one morning
isa ka adlaw
race
magpalumbaanay
read
basahon
really
to-od
river
suba
running
gadalagan
sad
kasubo
saddest
pinakasubo
sadly
gapangasubo
sing
kanta
soon
dugay-dugay
sourly
gakurisong
stopped
naguntat
take
magdala
take bath
maligo
the next day
sa dason nga adlaw
to sing
magkanta
told
ginhambalan
tomorrow
buwas
well
ti
wait
diyanay
what about
pa-ano ya
will
pwede
will be missed
mahidlaw
with
upod
woke up
nagmata
yelled
singgit
you know what
bal-an mo
you mean
buot mo silingon