31 terms

geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

11e eeuw leefde de handel op doordat...
- ontstaan drieslagstelsel
- woeste gronden werden landbouwgronden (meer voedsel, meer bevolking, handel nam toe)
- nieuwe uitvindingen (ijzeren ploeg, halsjuk)
de Hanze
Een handels netwerk tussen Noord-Europese landen, ontstaan in de 12e eeuw
De geldeconomie
De economie waarin geld het voornaamste ruilmiddel is, ontstaan in de 13e eeuw.
Burgerij
De belangrijkste groep bewoners van een stad, de mensen die het burgerrecht hebben.
Centralisatie
Het streven van heersers om hun gebied vanuit één punt te besturen en in het hele grondgebied gelijke wetten en belastingen in te voeren.
Expansie
de uitbreiding van een gebied op invloed, in de 11e eeuw.
Gilde
Een vereniging van mensen met hetzelfde beroep en regels (vaak ambachtslieden of handelaren).
Gotiek
Laatmiddeleeuwse bouwstijl, gekenmerkt door hoge, ranke vormen en de toetreding van veel licht.
Inguisitie
Een kerkelijke rechtbank die ketters berechtte.
Investituurstrijd
Het conflict tussen de keizer en de paus over het benoemen van bisschoppen.
Ketter
Iemand die een ander geloofsleer aanhangt dan de officiële.
Kruistocht
Een vorm van expansie, voor verovering van het heilige land, en het verspreiden van het christendom.
Lekeninvestituur
Het benoemen van bisschoppen door een leek (een niet-geestelijke).
Mystiek
Het aantonen van God door middel van visioenen of ervaringen.
Parlement
Een vergadering van vertegenwoordigers van de drie standen, die advies uitbrengen aan de koning.
Privilege
Voorrechten voor bepaalde personen.
Reconquista
Vorm van expansie, herovering door de christelijke vorsten van het islamitische deel van Spanje en Portugal.
Scholastiek
Het aantonen van God door middel van logisch redeneren.
Staatsvorming
Het ontstaan van een groot gebied met één bestuur.
Stadsrecht
Het recht van een plaats op eigen bestuur en eigen rechtspraak.
Staten-Generaal
De hoogste vergadering van de afgevaardigden van de drie standen van alle gewesten in een land.
Tweezwaardenleer
De gedachte dat de wereld bestaat uit een geestelijke en een wereldlijke machtsfeer.
Westers schisma
De tijdelijke scheuring in de westerse (katholieke) kerk, waardoor er twee pausen waren: één in Rome en één in Avignon.
Zwarte Dood
De pest-epidemie, die een derde van de Europese bevolking het leven kostte.
14e en 15e eeuw...
De pest/ De Zwarte Dood.
Tussen 1100 en 1200 was er...
Reconquista
1492...
Laatste moslimleiders verdreven uit Spanje.
Schenking van Constantijn...
Pausen beweerden door Keizer Constantijn een document gekregen te hebben met daarin dat zij ook de wereldlijke macht zouden hebben, dit bleek later een vervalsing.
1076...
De Duitse keizer Hendrik IV wordt afgezet door paus Gregorius VII, omdat hij bisschoppen benoemde terwijl de paus dat verboden had. (Begin investituurstrijd).
1077...
Hendrik IV begint zijn reis door de alpen naar de paus, om vergiffenis te vragen.
1122...
Er werd een compromis gesloten tussen de keizer en de paus (Concordaat van Worms).