Физика коллоквиум 1-7 такырып

ФИЗИКА
Click the card to flip 👆
1 / 33
Terms in this set (33)
ФИЗИКА
өріс пен заттың жалпы қасиеттерін және олардың қозғалыс заңдарын зерттейтін ғылым.
Материя
сезім мүшесі арқылы білінетін қоршаған орта. Материяның негізгі қасиеті мен өмір сүру түрі оның үнемі қозғалыста болуы.
Механика
қозғалыстар, тудыратын және өзгертетін себептерді зерттейді
Классикалық механика Галилей-ньютон
жылдамдықтар вакуумдағы аз макроскопиялық денелердің қозғалыс заңдары.
Релятивистік механика Эйнштейн салыстырмалы теория
вакуумдағы жарық тың таралу жылдамдығына жуық макроскопиялық денелердің қозғалыс заңдар.
Кванттық механика
микроскопиялық денелердің қозғалыс заңдарын қарастырады.
Механиканың кинематикасы
механикалық қозғалысты тудыратын себептерсіз қарастырады
динамика
механикалық қозғалысты тудыратын және өзгертетін себептерін түсіндіруі.
статика
денелер жүйесінің тепе - теңдік заңдарын зерттейді
Дененің механикалық қозғалысы
дененің уақыт бойынша басқа денелермен салыстырғанда орын ауыстыруын айтады.
Механиканың басты мақсатықозғалысты тудыратын себептерді анықтау, оны механиканың динамика бөлімі зерттейді.физикалық модельМеханикада дене қозғалысын есептің нақты шартына сәйкес сипаттау үшін қолданылатын модельМатериалдық нүктеөлшемдері ескерілмейтін, ал массасы бір нүктеге жинақталған есептелінетін денеіргерілемеліЕгер дененің әрбір нүктесі бірдей орын ауыстырып бір траектория бойымен қозғалса, онда дене қозғалысы ..... деп аталадыайналмалықозғалыстағы дененің әрбір нүктесі шеңбер бойымен қозғалады және ол шеңбердің центрі айналу осінде жатады.Деформация мен кернеу арасындағы тікелей байланысГук заңыНьютонның бірінші заңыдененің тыныштық күйін сақтау үшін ешқандай сыртқы әсердің қажеті жоқНьютонның екінші заңыдененің осы үдеуді тудырушы күштің шамасына пропорционал және бағыттас, ал материялық нүктенің (дененің) массасына кері пропорционалНьютонның үшінші заңыекі дененің өзара әсерлесуі сан жағынан тең, бағыты жағынан қарама - қарсыИмпульс моментiнiң сақталу заңынүктенiң белгiлi бiр О нүктесiне қатысты радиус-векторының дененiң импульсiне векторлық көбейтiндiсiне тең шаманы айтады.Импульстiң сақталу заңыжүйенің барлық денелерінің импульстарының қосындысы тұрақты шама, егер денелер жүйесіне әсер ететін сыртқы күштердің векторлық қосындысы нөлге тең болса.Энергияның сақталу заңытабиғаттағы кез келген материялық тұйық жүйеде өтетін барлық процестер кезінде сол жүйе энергиясының сақталатынын тұжырымдайтын жалпы заң.Гидродинамикамеханиканың сұйықтар мен газдардың тыныштық күйі мен қозғалысын зерттейдіТұтас орта механикасымеханиканың газдардың, сұйықтықтардың, плазманың, деформацияланатын қатты денелердің қозғалысын және тепе-теңдігін зерттейдіГидростатикасұйықтықтардың тепе-теңдігін және қимылсыз тұрған сұйыққа батырылған дененің әсер етуін зерттейдіТербелісуақыт бойынша қандай да бір дәрежеде қайталанатын қозғалыстар немесе процестер.Гармоникалық тербелістеруақыт өтісімен синус немесе косинус заңдылықтар бойынша өзгеріп тұратын тербелістер.Маятникөзіне түсірілген күштердің әсерінен қозғалмайтын қатты дене.физикалық МаятникЕгер тербелістегі денені материалдық нүкте деп қарастыруға болмайтын болса, ондаСтатистикалық физикамакроскопиялық денелердің қасиеттерін, оларды құрайтын атомдар мен молекулалардың құрылысы тұрғысынан зерттейдіТермодинамикафизика ғылымындағы жылудың жұмыс қарым-қатынасын зерттейдіИдеал газбөлшектерінің өзара әсері ескерілмейтін газдың теориялық моделі.Абсолют қатты денекез келген екі нүкте аралығы, әртүрлі механикалық әсер кезінде өзгеріссіз қалатын материялық дене.