19 terms

Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Begrippen
Hoofdstuk 5
Burgerij
Officiële bewoners van een stad in de middeleeuwen
Centraal bestuur
Bestuur vanuit een plaats: overal in het land gelden dezelfde wetten en belastingen
Drieslagstelsel
Een landbouwmethode waarbij akkerland in 3 is verdeeld: een deel wordt gebruikt voor zomergraan, een deel voor wintergraan en een deel ligt braak: de delen wisselen elkaar elk jaar af
Gewest
Een soort provincie met eigen regels, wetten en bestuurders (aan heg eind van de middeleeuwen in de Nederlanden.(bijvoorbeeld Holland en Brabant)
Gezel
Een ambachtsman die in dienst is van een meester en die na zo'n 7 jaar opleiding zelfstandig een ambacht kan uitoefenen
Gilde
Een vereniging van mensen die in een stad hetzelfde beroep uitoefenen: het gilde had bepaalde regels en hielp gildeleden als er problemen waren
Halsjuk
Een trektuig rond de hals van een trekdier, waardoor het ploegen beter ging
Handelsstad
Een stad waarin handel het voornaamste middel van bestaan is
Hanze
Samenwerking tussen Noordwest-Europese handelssteden: de Hanze was in de veertiende en vijftiende eeuw erg machtig o
Kathedraal
De kerk voor de bisschop
Meester
Een ambachtsman die met succes de meesterproef heeft afgelegd en is toegelaten tot het gilde: een meester mocht zijn eigen werkplaats beginnen
Ontginnen
Bossen en moerassen bruikbaar maken voor landbouw
Schepenen
Mensen uit rijke burgerij die onder leiding van de schout zorgden voor de rechtspraak
Schout
Voorzitter van de rechtbank, die benoemd werd door de heer van het gebied
Staat
Een land dat centraal wordt bestuurd en waarin overal de zelfde wetten en regels gelden
Stadhuis
Gebouw waar het stadsbestuur van een stad met stadsrechten vergaderde
Stadsraad
Een vergadering van burgers die de besluiten van de schepenen goedkeurde: de stadsraad werd voorgezeten door 1 of meer burgemeesters: zijn beheerden de stadskas en regelden de verdediging van de stad
Stadsrecht
Het recht van de inwoners om hun stad zelf te besturen en zelf recht te spreken: ook mochten zij eigen munten slaan en een stadsmuur bouwen