II rok - KOLOKWIUM III (02.02)

Term
1 / 14
1. Wskaż fałszywe zdanie dotyczące tlenku węgla:
A. Tlenek węgla promuje utrzymanie hemoglobiny w konformacji R.
B. Obecność histydyny dystalnej w łańcuchu hemoglobiny zmniejsza powinowactwo tlenku węgla do wiązania się z hemoglobiną.
C. Związanie tleneku węgla przesuwa krzywą dysocjacji hemoglobiny w lewo i w dół.
D. Tlenek węgla zmniejsza powinowactwo hemoglobiny do tlenu, co prowadzi do hipoksji tkankowej.
E. Tlenek węgla wiąże się odwracalnie z żelazem hemowym hemoglobiny
Click the card to flip 👆
Terms in this set (14)
1. Wskaż fałszywe zdanie dotyczące tlenku węgla:
A. Tlenek węgla promuje utrzymanie hemoglobiny w konformacji R.
B. Obecność histydyny dystalnej w łańcuchu hemoglobiny zmniejsza powinowactwo tlenku węgla do wiązania się z hemoglobiną.
C. Związanie tleneku węgla przesuwa krzywą dysocjacji hemoglobiny w lewo i w dół.
D. Tlenek węgla zmniejsza powinowactwo hemoglobiny do tlenu, co prowadzi do hipoksji tkankowej.
E. Tlenek węgla wiąże się odwracalnie z żelazem hemowym hemoglobiny
2. Wskaż NIEPRAWDZIWĄ informację na temat amoniogenezy
A. Regeneracja wodorowęglanów w procesie amoniogenezy jest wynikiem przemiany glutaminy
B. tylko 50% powstałego w nerkach NH3 wykorzystywanych jest jako akceptor H+
C. warunkiem powstawania HCO3- jest spalanie kwasu α-ketoglutarowego do CO2 i H2O oraz wydalanie Na+ z moczem
D. oznacza się ją przez miareczkowanie dobowej ilości moczu za pomocą NaOH do pH 7,4
E. amoniogeneza wzmaga się w stanach kwasicy i wydalania moczu o niskim Ph
3. Nadmiar zasad (ang. base excess) jest to różnica między należnym a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi. Współczynnik ten jest jest używany w obrazowaniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Wskaż zdanie błędne dotyczące nadmiaru zasad:
A. Ujemna wartość nadmiaru zasad wskazuje na kwasicę o podłożu metabolicznym
B. Dodatnia wartość nadmiaru zasad może świadczyć o znacznej utracie kwasów
C. U dorosłego człowieka jego wartość powinna wynosić od -2 do +3 mmol/l lub mEq/l
D. Dodatnia wartość nadmiaru zasad może świadczyć o nadprodukcji wodorowęglanów
E. Ujemna wartość nadmiaru zasad wskazuje na kwasicę o podłożu oddechowym
4. Dwuletnie dziecko wykazuje objawy zatrucia po zażyciu nieznanej ilości aromatyzowanych tabletek aspiryny. Który z wymienionych objawów najtrafniej opisuje ostre zatrucie salicylanami?
A. Hiperwentylacja, kwasica oddechowa, kwasica metaboliczna
B. Hipowentylacja, zasadowica oddechowa, zasadowica metaboliczna
C. Hiperwentylacja; zasadowica oddechowa, kwasica metaboliczna
D. Normowentylacja; kwasica metaboliczna
E. Hipowentylacja, kwasica oddechowa, zasadowica metaboliczna
5. Wskaż zdanie prawidłowe:
A. Kiedy jon H+ jest obecny w osoczu w nadmiarze, może wnikać do komórek jednocześnie wyrzucając z nich K+ podwyższając tym samym stężenie potasu w osoczu;
B. Bufory hemoglobinianowy, białczanowy oraz fosforanowy są określane jako bufory lotne (otwarte) ponieważ stężenia ich składników dostosowują się do stanu równowagi kwasowo-zasadowej
C. Suma stężeń anionów wszystkich układów buforowanych nosi nazwę kwasów buforowych, które powiązane są w funkcjonalną całość
D. Efekt Bohra polega na zwiększeniu powinowactwa hemoglobiny do tlenu w warunkach obniżonego pH
E. Wszyskie odpowiedzi są nieprawidłowe
6. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące zespołu niewrażliwości na androgeny
A. W życiu płodowym rozwijają się żeńskie wewnętrzne narządy płciowe
B. Komórki Sertoliego nie wytwarzają hormonu antymüllerowskiego
C. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
D. Jego uwarunkowanie genetycznie jest związane z mutacjami znajdującymi się w obrębie genu kodującego receptor androgenowy
E. W życiu płodowym rozwijają się struktury pochodzące z przewodów śródnerczowych Wolffa
7. Wskaż bezpośrednie produkty, których synteza podlega regulacji allosterycznej w szlaku biosyntezy nukleotydów purynowych:
A. monofosforan ksantozyny, monofosforan adenozyny, monofosforan inozyny
B. adenylobursztynian, 5-fosfo-β-D-rybozyloamina, pirofosforan fosforybozylu
C. monofosforan ksantozyny, glicynamidorybozylo-5-fosforan, pirofosforan fosforybozylu
D. pirofosforan fosforybozylu, inozynomonofosforan, adenylobursztynian
E. pirofosforan fosforybozylu, aminoimidazolorybozylo-5-fosforan, kwas karbamoiloasparaginowy
Objawami orotoacydurii typu I są: A.podwyższony poziom w moczu orotydynononofosforanu i kwasu orotowego, zaburzenie wzrostu i rozwoju umysłowego B.niedokrwistość megaloblastyczna, deficyt limfocytów T i B, hiperurykemia C.podwyższony poziom w moczu kwasu orotowego i jego krystalizacja w stawach i tkankach miękkich D.zaburzenia rozwoju fizycznego i umysłowego, niedobory odporności, ksantynuriaC.podwyższony poziom w moczu kwasu orotowego i jego krystalizacja w stawach i tkankach miękkichTworzenie kamieni ksantynowych w nerkach występuje w przypadku: A.obniżonej wartości Km syntetazy PRPP dla rybozo-5-fosforanu B.ciężkiego zespołu niedoboru oksydazy ksantynowej C.częściowego niedoboru fosforybozylotransferazy hipoksantyno-guaninowej D.całkowitego niedoboru fosforybozylotransferazy hipoksantyno-guaninowej niedoboru fosforylazy nukleozydowej purynB.ciężkiego zespołu niedoboru oksydazy ksantynowejWskaż enzymy, których niedobór przejawia się hipourykemią: A.fosforylaza nukleozydu purynowego, oksydaza ksantynowa B.glukozo-6-fosfataza, deaminaza adenozynowa C.deaminaza cytozynowa, syntetaza PRPP D.deaminaza cytozynowa, fosforybozylotransferaza orotanowa E.fosforybozylotransferaza hipoksantyno-guaninowa, oksydaza ksantynowaA.fosforylaza nukleozydu purynowego, oksydaza ksantynowaNIEPRAWDĄ jest, że kwas arachidonowy: A.należy do kwasów tłuszczowych z rodziny omega-6 i jest ważnym składnikiem pokarmu człowieka B.występuje w błonach komórkowych (5-15% kwasów tłuszczowych w fosfolipidach) C.należy do kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 i jest prekursorem kwasu eikozapentaenowego i kwasu dokozaheksaenowego D.jest wykorzystywany jako prekursor do syntezy zarówno prostanoidów jak i leukotrienów może powstawać w tkankach większości ssaków (z wyjątkiem rodziny kotów) z kwasu linolowegoC.należy do kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 i jest prekursorem kwasu eikozapentaenowego i kwasu dokozaheksaenowego