Endokrinologi 1

Get a hint
Vad är skillnaden på endo- och exokrina körtlar?
Click the card to flip 👆
1 / 21
1 / 21
Terms in this set (21)
Vad är skillnaden på endo- och exokrina körtlar?
- Endokrina körtlar bildar hormon som insöndras till blodomloppet och agerar i celler någon annanstans
- Exokrina körtlar utsöndrar hormoner (ofta via sekret/slem) som går till ett visst område via en led/gång
Skillnaden mellan cirkulerande och lokala hormon?
- Cirkulerande insöndras till blodbanan och diffunderar ut vid ett senare skede
- Lokala hormoner frisätts till omgivande vävnad och påverkar en närliggande cell (parakrin effekt ex histamin vid inflammation som vidgar lokala blodkärl) eller cellen i sig självt (autokrin effekt)
Vad påverkar hur kraftigt en målcell svarar på ett visst hormon?
- Hormonkoncentrationen (större chans att binda)
- Antalet receptorer (större chans att binda)
- Interaktion med andra hormoner där de kan hämma (antagonistic effekt 1+1=0), stimuleras (synergetic effekt 1+1=3) eller "tillåta" hormonet att verka (permissive effect ex tyroideahormon ökar receptormängden för adrenalin, utan vilket det inte har någon effekt)
Ge exempel på tre grupper av vattenlösliga hormon och exempel på vilka hormon som tillhör gruppen.
- Peptider & proteiner: Stopp & frisättningshormon (hypotalamus)
ADH & oxytocin (Neurohypofysen)
TSH, ACTH, GH, Prolaktin, LH & FSH (Körtelhypofysen)
Insulin & glukagon (Pankreas)
Kalcitonin (sköldkörteln)
PTH (Bisköldkörteln)Gastrin, sekretin, CCK & GIP (mage & tunntarm)
- Katekolaminer:
Adrenalin & noradrenalin (Binjuremärgen)
- Eikosanoider:
Prostaglandiner & leukotriener (arakidonsyra C:20 i alla celler utom röda blodkroppar)
Ge exempel på tre grupper av opolära hormon och exempel på vilka hormon som tillhör gruppen.
- Steroidhormoner: Kortisol & aldosteron (binjurebarken)
Kalcitriol (njuren)
Könshormoner ex östrogen/testosteron (äggstock/testikel)
- Tyroideahormon:T3/T4 (sköldkörtel)
- Gaser:Kväveoxid (endotelceller)
Vad skiljer sig mellan polära och opolära hormons sätt att binda till sin receptor och varför?
- Polära hormon binder på utsidan av cellen eftersom de inte kan ta sig genom det opolära membransskiktet
- Opolära hormon binder på insidan av cellen eftersom de kan ta sig genom membransskiktet
Förklara i detalj hur polära hormon orsakar effekt i en målcell.
- Hormonet (1st messenger) binder till receptorn på målcellens yttermembran
- Receptorn är transmembranlikt och kopplar till ett G-protein inne i membranet som aktiveras tack vare 1st messenger
- Det aktiverade G-proteinet aktiverar ett effektorprotein som producerar 2nd messenger (som ofta är cAMP elle Ca)
- 2nd messenger aktiverar ett proteinkinas (fosforylerar andra proteiner)
- Proteinkinaset fosforylerar ett annat protein som nu är aktivt och kan utge effekt
Vad händer när adrenalin stimulerar en levercell?
Binjuremärgen insöndrar adrenalin (ex vid stress) som når levern via blodomloppet
- Adrenalin binder till receptorn på utsidan av levercellens membran
- G-proteinet aktiveras och påverkar effektorproteinet att bilda 2nd messenger (cAMP eller IP3, DAG och Ca2+)
- Efter att 2nd messenger aktiverat proteinkinaset som bildat det utsedda proteinet kan man se följande effekter i levercellen:a) Glukoneogenesb) Glykogenolysc) Lipolysd) Ökar på den metaboliska takten för ovanstående processer över det normala
Vad innebär det att polära hormons effekt amplifieras?
Ett hormon aktiverar exempelvis ca 10 G-proteiner, som producerar ca 100 2nd messengers, vars aktiverade proteinkinaser påverkar 100 protein, som bildar 100 gånger fler aktiva proteiner vilket leder till en amplifikation på 10 miljoner. Processen sker väldigt snabbt
Beskriv i detalj hur ett opolärt hormon orsakar effekt i en målcell.
- Hormonet som burits med ett bärarprotein i blodbanan diffunderar ut ur blodbanan och in i cellen genom cellmembranet
- Väl inne i cellen binder hormonet till en hormonreceptor och bildar ett aktivt hormonreceptorkomplex
- Det aktiva hormonreceptorkomplexet kan nu binda till DNA(s hormonresponselement) i cellkärnan
- När det binder sig till DNA aktiveras en gen i DNA som börjar transkribera mRNA
- mRNA translateras av ribosomer och börjar producera det utsedda proteinet
Vad händer när kortisol stimulerar en levercell?
- Kortisol insöndras till blodomloppet från binjurebarken vid stress (stress-stimuli i hypotalamus -> frisättningshormon till adenohypofysen -> ACTH till blodomlopp -> stimuli i binjurebarken -> kortisol till blodomloppet)
- Kortisol diffunderar in i levercellen och binder till glucocorticoid receptor (GR)
- Hormonreceptorkomplexet (kortisol + GR) går in i cellkärnan och binder till glucocorticoid hormonresponselementet
- Detta leder till transkription av en gen -> mRNA bildas och binder till ribosomerna, som bildar det utsedda proteinet
- Proteinet har följande effekter i levercellen:a) Glukoneogenesb) Hämmar glykogenesoch i mindre grad relevant för levern:c) Proteinnedbrytning (främst i muskler, men även lever?)d) Lipolys (av fettvävnaden i levern?)e) Hämmar upptag av glukos i olika vävnader (men även levern?)
Är följande organ/körtlar endo- eller endo- och exokrina organ/körtlar?

Hypotalamus

Hypofysen

Tyroidea

Binjurarna

Pankreas
Hypotalamus:Endo och exo

Hypofysen:Endo

Tyroidea:Endo

Binjurarna:Endo

Pankreas:Endo och exo
Vilka två endokrint aktiva körtlar har stark koppling till hypotalamus?
- Adenohypofysen (körtelhypofysen)
- Neurohypofysen
Vilken av dessa (Adenohypofysen
& Neurohypofysen) har en direkt koppling till hypotalamus via en nerv?
Neurohypofysen
Hur kan den andra kommunicera med hypotalamus (då den saknar koppling via nerv)?
Via stopp- och frisättningshormon som går via blodbanan från hypotalamus till adenohypofysen (portasystem)