Pananaliksik

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Paksa
Nakasulat dito kung tungkol saan ang gagawing pananaliksik.
Rasyunal
Isang pagpapaliwanag sa dahilan kung bakit gagawing ang pananaliksik. Maaring isagawa ito sa isa-isang pamamaraan o sa patalatang pamamaraan.
Pamamaraan
Tumutukoy sa paraan ng mga mananaliksik na gagamitin sa pagbuo ng sulatin. Tinutukoy rito ang paraan ng pangangalap ng datos tulad ng sarbey, interbyu, paggamit ng talatanungan, obserbasyon at iba pa.
Panimula
Introduktoring pagtalakay ito. Kailangang mabigyan ng bird's eye view ang mga mambabasa tungkol sa pananaliksik.
Pagtalakay
Talakayin dito ang mga datos o impormasyong nakalap. Gamitin ang mga sipi, buod at parapreys sa iyong mga note cards.
Lagom
Ibinubuod ang ginawang pagtalakay sa maikling talataan
Konklusyon
Ilahad ang mga natuklasan sa pag-aaral.
Rekomendasyon
Maglahad dito ng ilang mga mungkahi kaugnay ng iyong mga natuklasan
Pananaliksik
sistematiko at siyentipikong proseso ng pangangalap, pagsusuri, pag-aayos, pag
oorganisa at pagpapakahulugan ng mga datos tungo sa paglutas ng suliranin,
pagpapatotoo ng prediksyon at pagpapatunay sa imbensyong nagawa ng tao
Sistematiko
Ito'y sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso
Kontrolado
Ito'y hindi isang ordinaryong problema na madaling lutasin. Pinaplano itong mabuti at ang bawat hakbang ay pinag-iisipan kaya hindi pwedeng manghula sa resulta.
Empirikal
Lahat ng mga datos ay kumpleto na, ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong hiptesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat
Pagsusuri
Ito'y masusing pag-aaral sa mga datos na kwantitatibo at kwalitatibo.
Kwantitatibo
nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang
Kwalitatibo
tumutukoy sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng kuro-kuro
Obhetibo, walang kinikilingan at lohikal
Ang anumang resulta sa pag-aaral ay may sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon ng mananaliksik
Ginagamitan ng hipotesis
Ipinakikilala ng hipotesis ang kaisipan ng mananaliksik sa simula pa lamang ng pag-aaral.
Ayon kay Gay
ang hipotesis ay pansamantala o temporaryong pagpapaliwanag sa isang tiyak na kaasalan, bagay na hindi pangkaraniwan, pangyayaring naganapna o magaganap pa lamang. Ang hipotesis ay tumutukoy sa tiyak na pagpapahayag ng suliranin sa isasagawang pag-aaral
Mananaliksik
may mga tungkulin at responsibilidad na dapat isaalang-alang upang maging
matagumpay sa gagawing pananaliksik
Panimula
mababasa dito ang presentasyon o paglalahad ng suliranin. Binabanggit din sa bahaging ito ang saklaw ng pag-aaral sa paksang pagtutuunan ng pag-aaral.
Paglalahad ng Suliranin
makikita ang pangkalahatang suliranin ng paksang pag-aaralan. Bukod dito, makikita rin ang mga tiyak na katanungan na kailangang masagot sa sulating pananaliksik.
Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral
tinatalakay sa bahaging ito ang kahalagahan ng buong pag-aaral at kung ano ang magiging kontribusyon nito sa larangan ng edukasyon at siyensya.
Batayang Konseptwal/Teoretikal
ipinaliwanag ni Kerlinger na kailangan sa isang sulating pananaliksik ay tumutukoy sa set ng magkakaugnay na konsepto, teorya, kahulugan at proporsyon na nagpapakita sa sistematikong pananaw ng phenomena sa pamamagitan ng pagtukoy sa relasyon ng mga baryabol sa paksang pag-aaralan.
Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaralan
inilalahad ng mananaliksik sa bahaging ito kung sino ang tagatugon na gagamitin sa isasagawang pag-aaral, saan at kalian ito gagawin.
Sevilla atbp
ang limitasyon ay isang bahagi o aspekto ng pagsisiyasat na makaiimpluwensya sa resulta ng pag-aaral na maaaring makasama subalit di na ito kontrolado ng mananaliksik
Konseptwal na Pagpapakahulugan
(ayon kina Sevilla atbp.) matatagpuan sa mga diksyunaryo. Ito ay isang akademiko at unibersal na kahulugan ng salita na nauunawaan ng maraming tao
Operasyonal na Pagpapakahulugan
(ayon kay Kerlinger) eksperimental at nasusukat.
Good (1963)
Ang pananaliksik ay isang maingat, kritikal, disiplinadong inquiry sa pamamagitan ng iba't ibang teknik at paraan batay sa kalikasan at kalagayan ng natukoy na suliranin tungo sa klaripikasyon at/o resolusyon nito.
Aquino (1974)
Ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mga mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin.
Manuel at Medel (1976)
Ang pananaliksik ay isang proseso ng pangangalap ng mga datos o impormasyon upang malutas ang isang partikular na suliranin sa isang syentipikong pamamaraan.
Parel (1966)
Ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-aaral o imbestigasyon ng isang bagay sa layuning masagot ang mga katanungan ng isang mananaliksik.
E. Trece at J.W Trece (1973)
Ang pananaliksik ay isang pagtatangka upang makakuha ng mga solusyon sa mga suliranin. Idinagdag pa nila na ito ay isang pangangalap ng mga datos sa isang kontroladong sitwasyon para sa layunin ng prediksyon at eksplanasyon
Calderon at Gonzales (1993)
Formulated in more comprehensive form, research may be defined as a purposive, systematic and scientific process of gathering, analyzing, classifying, organizing, presenting and interpreting data for the solution of a problem, for prediction, for invention, for the discovery of truth, or for the expansion or verification of existing knowledge, all for the preservation and improvement of the quality of human life.
Ang pananaliksik ay sistematik
May sinusunod itong proseso o magkakasunud-sunod na mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon ng suliranin, o ano pa mang nilalayon sa pananaliksik.
Ang pananaliksik ay kontrolado
Lahat ng mga baryabol na sinusuri ay kailangang mapanatiling konstant. Sa madaling salita, hindi dapat baguhin, nang sa gayon, ano mang pagbabagong magaganap sa asignatura sa pinag-aaralan ay maiuugnay sa eksperimental na baryabol. Ito ay kailangan lalung-lalo na sa mga eksperimental na pananliksik
Ang pananaliksik ay empirikal
Kailangang maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit sa pananaliksik, maging ang mga datos na nakalap. Halimbawa, kapag sinabi ng isang tao na mayroong limang tao sa loob ng silid, magiging katanggap-tanggap ang datos na iyon kapag naobserbahan na at na-verify ng ibang tao ang limang tao sa loob ng silid na iyon.
Ang pananaliksik ay mapunuri
Sa pananaliksik, ang mga datos na naklap ay kailangang suriin nang kritikal upang hindi magkamali ang mananaliksik sa paglalapat ng interpretasyon sa mga datos na kanyang nakalap
Good at Scates (1972)
"The purpose of research is to serve man and the goal is the good life."