Get a hint
קבוצת אזרחים הנוהגת להתכנס במקום קבוע כדי לדון בענייני דיומא (סלנג)

פרלמנט או בית נבחרים, הוא מוסד פוליטי המורכב מנציגיהם של אזרחי המדינה, ומשמש כרשות המחוקקת במדינות שהן דמוקרטיות יצוגיות.
Click the card to flip