Advertisement

seismoloog

Inimene, kes uurib maavärinaid

kolle

Nimetatakse kohta, kus kivimid maa sees maakoore äkilise liikumise tagajärjel purunevad

maavärin

Maapinna võnkumine, mille on põhjustanud maa sisemised pinged

seismograaf

maa võngete registreerimise aparaat

pall

maavärina tugevuse mõõtühik

tsunami

maavärina tagajärjel tekkinud hiidlaine

epitsenter

Nimetatakse kohta, kus jõuavad maavärina lained maapinnale

orkaan

tugev tuul

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording