Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

To be destined to

célzott

Body mass index (BMI)= a person's weight (in kilograms) divided by the square of his or her height (in metres)

testtömegindex

Weight loss

súlycsökkenés

NHS

National Health Service in the UK

Obesity trends

and projections elhízással kapcsolatos trendek és tendenciák

Obesity epidemic

az elhízás epidémiája

Abnormal or excessive fat accumulation

normálistól eltérő vagy túlzott zsírfelesleg

White Paper

Fehér Könyv

Obesity-related health issues

elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdések

World Health Assembly

Egészségügyi Világszervezet közgyűlése

"Physical activity and health in Europe: evidence for action"

"Testmozgás és egészség Európában: tanúságtétel a cselekvés mellett"

major contributors to the leading causes of mortality and morbidity

nagymértékben hozzájárul az elhalálozások és a megbetegedések vezető okaihoz

the incidence rate and the gravity of nutrition-related diseases

a táplálkozással kapcsolatos betegségek előfordulási gyakorisága és súlyossága

take up 6 % of government health care expenditure

egészségügyi ellátással kapcsolatos kormányzati kiadások 6 %-át teszik ki

reduced productivity and sick leave

csökkent termelékenység és a betegszabadság

abdominal obesity

hasi elhízás

in an "obesogenic" environment

elhízást elősegítő ("obezogén") környezetben

excessive alcohol consumption

túlzott mértékű alkoholfogyasztás)

"health value"

"egészségügyi érték"

food safety

élelmiszer-biztonság

nyersanyagárak

raw material prices

magas tápértékű alapvető élelmiszerek

basic food products of high nutritional value

alultápláltság

malnutrition

kóros evészavarok

pathological consumption

táplálkozással és testmozgással foglalkozó magas szintű munkacsoport

High-Level Group on Nutrition and Physical Activity

vizsgálatokon alapuló egészségügyi felmérés (HES)

Health Examination Survey (HES)

rendszere és az interjúkon alapuló európai egészségügyi felmérés (EHIS)

European Health Interview Survey (EHIS)

önszabályozás

self-regulation

kockázatnak kitett csoportok

at-risk groups

élelmiszerek címkézése

food labeling

nagyobb az elhízás veszélye

there is an increased risk of storing fat

HSSF- (magas cukor-, só- és zsírtartalmú) termékek

HSSF products (those high in sugar, salt, fat)

tápanyagszegény élelmiszerek

nutrient-poor foods

fokozzák rost-, gyümölcs- és zöldségtartalmukat

enrich their fibre, fruit and vegetable content

transzzsírsavak

trans-fatty acids

OEM (oltalom alatt álló eredetmegjelölés), az OFJ (oltalom alatt álló földrajzi jelzés) és a HKT (hagyományos különleges termékek)

PDO (protected designation of origin), PGI (protected geographical indication), TSG (traditional speciality guaranteed)

mesterséges ízfokozók

artificial flavour enhancers

fogyasztási szokások

consumption patterns

egyszeri adagok

single-serving portion

kapcsolódó betegségek

co-morbidities

elégtelen, a mértéktelen vagy a kiegyensúlyozatlan táplálkozás

a deficiency, excess or imbalance in the diet

"klinikai dietetikus"

"clinical dieticians"

"táplálkozási tanácsadói"

"nutritionists"

étrend-kiegészítők

food supplements

chronic diseases

krónikus betegségek

cardiovascular diseases

szív- és érrendszeri megbetegedések

musculoskeletal disorders

csont - és izomrendszeri betegségek

osteoarthritis

arthrosis

degenerative disease

degenerative betegségek

coronary heart disease

koronaér szívbetegség

cancers (endometrial, breast, and colon)

endometrium rák (méhrák), mellrák, vastagbélrák

premature death

korai elhalálozás

hypertension

magas vérnyomás

insulin resistance

inzulinrezisztencia

infectious disease

fertőző betegség

under-nutrition

alultápláltság

underweight

alultáplált

energy-dense foods

energiában gazdag táplálék

processed foods

iparilag előállított étel

total fats, saturated fats, unsaturated fats

összes zsír, telített zsír, telítetlen zsír

nutrient intake

tápanyagbevitel

iodized salt

ionizált só

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording