21 terms

Book 301 - Ch8

STUDY
PLAY
现在
xiànzài - now, nowadays
diǎn - o'clock, hour
fēn - minute
chà - to lack, to be short of
kè - quarter
chī - to eat
fàn - meal, cooked rice
时候
shíhòu - time, hour
bàn - half
qǐ - to get up
chuáng - bed
早上
zǎoshang - morning
ba - modal particle
食堂
shítáng - dining room
花儿
huār - flower
dǎ - to play
保龄球
bǎolíngqiú - bowling (ball)
电影
diànyǐng - film
睡觉
shuìjiào - to go to sleep
早饭
zǎofàn - breakfast
长城
Chángchéng - Great Wall