Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Mi a mese?

Kitalált történet, szerzőjük ismeretlen. Középpontban a mesehős áll.

a mesehős segítsége:

csodás lények, állatok, varázserejű tárgyak

Mesék fennmaradása:

gyűjtők jegyezték le

magyar mesegyűjtők

Arany László ,Benedek Elek ,Berze Nagy János ,Illyés Gyula ,

Külföldi mesegyűjtők, meseírók:

Grimm testvérek, Andersen, Lev Tolsztoj

állandó kifejezések

Mi járatban vagy?

meseszámok

3, 7, 12, 77, 99

mesekezdés

Az Óperenciás-tengeren is túl

mesebefejezés

Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording