אוצר מילים מותאמת

Term
1 / 77
بَاب
Click the card to flip 👆
Terms in this set (77)
דלת
אבא
בית
אדיב, מנומס
איפה
תותים
أَنْتِאתبَنَاتבנותوَزِيرשר בממשלהهذاזהهذِهِזאת, הזאתهُوَהואهِيَהיאنَهْرנהרأُمّאמאمُدِيرמנהלمِنْמمَنْמיيَوْمיוםمَدِينَةעירأَنْتُمْאתםهُمْהםأَلْأُرْدُنّירדןدَوْلَةמדינהتِلْمِيذתלמידلُبْنَانלבנוןلِمَاذَاלמהلَيْلלילהوَلَدילדلَاלאفِيב/בתוךأنْفאףرَفِيقחברقَرِيب مِنْקרוב לقَرْيَةכפרيَافَاיפוدَفْتَرמחברתقَبْلَלפניإِسْمשםسَلامשלוםسَيّارةמכוניתسَنةשנהمَدْرَسَةבית ספרأَسْوَدשחורأَسكُنُגרأَلْقُدْسירושליםشَمْسשמשشَرْقמזרחشَرِبَשתהكُلّכלكَلْبכלבمَكْتَبמשרדكِتابספרكَبيرגדולطَويلארוך, גבוהأَلشَّرْق الْأَوْسَطהמזרח התיכוןبَطاطاתפוח אדמהظِلّצלظُهْرצהרייםمَعَעםمُعَلِّمמורהأُسْبُوعשבועعَرَبِيّערביغَزَّةעזהلُغَةשפהصَغِيرקטןوَصَلَהגיעعُصْفُورציפורعَاصِمَةעיר בירהبَاصאוטובוסأَبْيَضלבןمَريضחולהرَمَضَانרמדאן