begrepp

Bohrs atommodell
Click the card to flip 👆
1 / 18
Terms in this set (18)
Atomnummer= antalet p+ i kärnan hos en atom, identisk med atomens elektriska laddning, i en oladdad atom blir detta alltså lika många som antalet e-Masstal= summan av e- och p+ i en atomJoniseringsenergi= energin som behövs för att övervinna de attraherande krafterna (+ och -) och separera en elektron från en atomElektronskal =de olika energinivåerna som e- befinner sig i utanför en atoms kärna, finns olika tex L och K, rymmer olika många e-Isotop= an atom som har samma antal p+ och e- som den "ursprungliga" men som har ett annat antal n0, har därför olika masstalJon= atom som gett eller tagit upp extre e- för att fylla sina yttersta skal, får då en elektrisk laddning -> antingen postiv eller negativAtom= minsta enheten av ett grundämne, består i sin tur av uppåt- och nedåt kvarkarValenselektron= e- längst ut i atomernas orbitaler, de e- som atomen skickar iväg eller tar upp