Prov R&S kom igen förfan

Civilrättslig lagstiftning, Civilprocess, Ibland i specialdomstol
Click the card to flip 👆
1 / 23
Terms in this set (23)
Processen inleds av att "käranden" inlämnar en stämningsansökan till
tingsrätten. I en sådan gör käranden ett yrkande och backar upp detta yrkande med de "rättsfakta" som ligger till grund för yrkandet. D.v.s. man redogör för de omständigheter som stödjer kärandens
berättelse.

Den stämda parten, svaranden, får sedan möjlighet att bemöta vad hen anklagas för av köranden i ett svaromål. Oftast bestrider svaranden "käromålet" med sakinvändningar. Om inte kan domstol bifalla kärandens talan.

Efter att domstol fått svaromålet skickas det till käranden som i sin tur får bemöta det. Detta kan gå i flera omgångar, innan domstolen kallar till den muntliga förberedelsen.

Vid den muntliga förberedelsen klargörs tvistefrågorna och domstolens mål är då att parterna ska nå en förlikningslösning.

Vid en förlikning skrivs ett förlikningsavtal som sedan fastställes ("ges laga kraft") av domstolen i en dom.
Lyckas parterna inte lösa kon flikten under förberedelseskedet går ärendet vidare till huvudförhandlingHuvudförhandlingsskedeKonsumenttjänstlag (1985:716) Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) Konsumentköplag (1991:932)Några viktiga konsumenträttsliga lagarhejKolla mer på slide 6 presentation 1 Kolla mer på slide 5 presentation 2LAS (Lagen om anställningsskydd) MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) AML (Arbetsmiljölagen) Semesterlagen, Diskrimineringslagen, Arbetstidslagen, Föräldraledighetslagen Osv.Arbetsrätten handlar om våra rättigheter i arbetslivet. Några av lagarna är:vanlig domstol, eller om en facklig organisation är inblandad - i arbetsdomstolen.Arbetsrättsliga tvister löses antingen i...Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet. Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (§ 43) Inom tre veckor från meddelande om beslut (§44) Vad en överklagan ska innehålla är beslutande myndighet skyldig att informera om i samband med beslut (§ 33)Hur överklagar man?Dömer i tvister med myndigheterna. Kan gälla t.ex. skattemål, tvister med försäkringskassa mm.FörvaltningsdomstolarBeslut i kommunala myndigheter som gäller t.ex. omhändertagande av barn, bygglov, djurskydd, livsmedelshantering mm. överklagas först till Länsstyrelsen.Kommunala myndigheterJO kontrollerar att myndigheterna och deras anställda tjänstemän följer gällande lagar och förordningar i sin verksamhet. De gör inspektioner och utreder klagomål från allmänheten. Vem som helst kan göra en anmälan till JO. En JO-anmälan bör vara skriftlig.Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmännen)HFD är sista instans, men tar bara upp mål som är viktiga för att etablera prejudikatHögsta FörvaltningsdomstolenDen som trots betalningsförelägganden inte kan betala en skuld kan försättas i konkursKonkursDetta förfarande innebär att parterna utser varsin skiljeman, vanligen en advokat. De två skiljemännen utser i sin tur en tredje skiljeman som blir ordförande i en s.k. skiljenämnd. Skiljenämnden avgör sedan tvisten, och nämndens dom kan inte överklagas.SkiljeförfarandeMedling innebär en frivillig förhandling mellan parterna med hjälp av en oberoende medlare. Den överenskommelse man kommer fram till kan domstolen sedan stadfästa i dom. Det innebär att överenskommelsen får samma status som en vanlig dom.Medling