מבחן- אוצר מילים מותאמת

Term
1 / 31
بَاب
Click the card to flip 👆
Terms in this set (31)
דלת
אבא
בית
אדיב, מנומס
איפה
שר בממשלה
אמא
מנהל
مِنْמتِلْمِيذתלמידلُبْنَانלבנוןوَلَدילדفِيב/בתוךدَفْتَرמחברתإِسْمِيשמיسَلامשלוםسَيّارةמכוניתمَدْرَسَةבית ספרمَكْتَبמשרדبَطاطاתפוח אדמהمُعَلِّمמורהغَزَّةעזהوَصَلَהגיעبَاصאוטובוסأَبْيَضלבןمُسْلِمמוסלמיوَוأَنَاאניجَبَلהר