19 terms

primary greetings

STUDY
PLAY
Ohayoo Gozaimasu
Good Morning
Konnichiwa
Hello
Konbanwa
Good Evening
Sayoonara
Goodbye
Oyasumi Nasai
Good Night
Moshi Moshi
Hello on the phone
Arigatoo
Thank you
Mata ne
See you later
Mata Raishuu
See you next week
Sumimasen
excuse me
Minasan
Everybody
sensei
teacher
gomen nasai
sorry
ogenki desuka
how are you
hai genki desu. anata wa
yes I'm well and you
suwatte kudasai
please sit
tatte kudasai
please stand
Boku
I/me boys
watashi
I/me girls