10 terms

Chinese test 3

STUDY
PLAY
上课
shang ke
in class
下课
xia ke
class over
xuan
select
数学
shu xue
math
英语
ying yu
English
历史
li shi
history
音乐
yin yue
music
电脑
dian nao
computer
nan
hard
见单
jian dan
easy