Matematik årskurs 8 - Sannolikhet och statistik

sannolikhet
Click the card to flip 👆
1 / 21
Terms in this set (21)
relativ frekvensandel i procent (%)variationsbreddett spridningsmått - differensen mellan största och minsta värdetövre kvartilmedianen av den övre halvan av resultaten i en undersökningnedre kvartilmedianen av den nedre halvan av resultaten i en undersökningkvartilavståndett spridningsmått - differensen mellan övre och nedre kvartillådagramdiagram för att studera spridning, som visar lägsta och högsta värdet, nedre och övre kvartil, samt medianenhistogramdiagram med klassindelning, som liknar ett stapeldiagram, men där staplarna sitter ihopklassen grupp med undersökningsvärdenmedelvärdeett lägesmått - beskriver genomsnittettypvärdeett lägesmått - beskriver det vanligast förekommande värdetmedianett lägesmått - beskriver det värde som är i mitten efter att man storleksordnat datamaterialet